ขอเชิญชวนรับชม facebook live ขยายความจากหนังสือ “เพดานเทียมสำหรับผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็ง” วิทยากรโดย รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันพุธที่ 27 ม.ค.64 เวลา 10.00-12.00 น.

  • January 25, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนรับชม facebook live ขยายความจากหนังสือ “เพดานเทียมสำหรับผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็ง” วิทยากรโดย รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันพุธที่ 27 ม.ค.64 เวลา 10.00-12.00 น.