สำนักงานคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะ

สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการและสนับสนุนการบริหารจัดการตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศน์และภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ติดต่อเรา

053-944440 หรือ 053-944441

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้างาน

นาง อัมภรณ์ ชาติแสนปิง
นาง อัมภรณ์ ชาติแสนปิง

Aumporn Chatsanping

บุคลากร

นาย เกษม สนธิคุณ
นาย เกษม สนธิคุณ

Kasem Sonthikhun

นางสาว จุไร เจิดสิริพันธ์พงศ์
นางสาว จุไร เจิดสิริพันธ์พงศ์

Jurai Choetsiriphanphong

นาย สุรศักดิ์ จันทร์เพ็ญ
นาย สุรศักดิ์ จันทร์เพ็ญ

Surasak Janphen

นาย วิเชียร ม่อนคำดี
นาย วิเชียร ม่อนคำดี

Vichian Monkumdee

นาย สมพงษ์ สุริยวรรณ
นาย สมพงษ์ สุริยวรรณ

Somphong Suriyawon

นาย ปรีดา คำอ้าย
นาย ปรีดา คำอ้าย

Preeda Kamai

นาย ผล ตากันธา
นาย ผล ตากันธา

Pol Takanta

นาง จันทร์แรม คำอ้าย
นาง จันทร์แรม คำอ้าย

Chanram Kam-ai

นาง พรประภา โนจา
นาง พรประภา โนจา

Pornprapha Noja

นาย สมชาย ปิวรรณนา
นาย สมชาย ปิวรรณนา

Somchai Piwanna

นาง กรกมล ภักดีฤทธิบุตร
นาง กรกมล ภักดีฤทธิบุตร

Kornkamol Phakdeerittibutr

นาย กฤษฎา สายกับ
นาย กฤษฎา สายกับ

Kritsada Saikab

นาย ชัยพันธุ์ รุ่งประเสริฐสุข
นาย ชัยพันธุ์ รุ่งประเสริฐสุข

Chaipan Rungprasertsuk

นางสาว ธนิฐา สิงห์ต๊ะแก้ว
นางสาว ธนิฐา สิงห์ต๊ะแก้ว

Thanitha Singtakaew

นางสาว เกษริน เรือนสุวรรณ
นางสาว เกษริน เรือนสุวรรณ

Kessarin Ruansuwan

นาย สุกฤษฏิ์พล กิติคุณธนภัทร์
นาย สุกฤษฏิ์พล กิติคุณธนภัทร์

Sukritphon Kitikhunthanaphat

นาย นพรุจ ปัญญาเพิ่ม
นาย นพรุจ ปัญญาเพิ่ม

Nopparuj Panyaperm

นางสาว พิมญาดา พิทาคำ
นางสาว พิมญาดา พิทาคำ

Pimyada Pitakam

นาย ประวิทย์ สายตา
นาย ประวิทย์ สายตา

Prawit Saita

นางสาว นภัสสรน์ นามวัง
นางสาว นภัสสรน์ นามวัง

Napassorn Narmwang

นาย จิระศักดิ์ กำเพ็ญ
นาย จิระศักดิ์ กำเพ็ญ

Jirasak Kamphen

นาย ชัชวาลย์ ทาคำ
นาย ชัชวาลย์ ทาคำ

Chatchawan Thakham

นางสาว พิมพ์ชนก ใจเฉลียว
นางสาว พิมพ์ชนก ใจเฉลียว

Phimchanok Jaichaliao

นางสาว ธนพร ขัดใจวงศ์
นางสาว ธนพร ขัดใจวงศ์

Thanaporn Kadjaiwong

นาย นพรัตน์ พึ่งป่า
นาย นพรัตน์ พึ่งป่า

Nopparat Phungpa

นาย สมศักดิ์ บุตรป่า
นาย สมศักดิ์ บุตรป่า

Somsak Butpa

นางสาว มลิวัลย์ ก้างออนตา
นางสาว มลิวัลย์ ก้างออนตา

Maliwan Kangonta

นาง นุรียะฮ์ มณีรัตน์
นาง นุรียะฮ์ มณีรัตน์

Nureeya Maneerat

นางสาว ภักจิรา คำทอง
นางสาว ภักจิรา คำทอง

Pakjira Komtong

นาย นฤเบศร์ กันทา
นาย นฤเบศร์ กันทา

Naruebet Kanta

นาย ปรัชญา จินใจ
นาย ปรัชญา จินใจ

Pratchaya Jinjai

นาย กรกฎ อาวรณ์
นาย กรกฎ อาวรณ์

Korakod Aworn

นาย สุทธิพงษ์ คงศรี
นาย สุทธิพงษ์ คงศรี

Sutthiphong Kongari

นางสาว วิภาวี อินตุ่น
นางสาว วิภาวี อินตุ่น

Wiphavee Intoon

นาย อรรถวุฒิ แสงบุญ
นาย อรรถวุฒิ แสงบุญ

Attawut Seangboon

นางสาว วิลัญดา สมฤทธิ์
นางสาว วิลัญดา สมฤทธิ์

Wilanda Somrit

นางสาว ระพีพรรณ นะที
นางสาว ระพีพรรณ นะที

Rapeepan Natee

นาย เจษฎา รอบรู้
นาย เจษฎา รอบรู้

Jetsadar Robru

หัวหน้างาน

นางสาว พีรญา แสงบุญ
นางสาว พีรญา แสงบุญ

Peeraya Sangboon

บุคลากร

นาย เชียง ทองขันธ์
นาย เชียง ทองขันธ์

Chieng Thongkhan

นาย มงคล รอบรู้
นาย มงคล รอบรู้

Mongkhon Ropru

นาย เตรียม จุปะมัดถา
นาย เตรียม จุปะมัดถา

Triam Chupamadtha

นาย เจริญ คำมา
นาย เจริญ คำมา

Charoen Khamma

ดร. เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์
ดร. เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์

Phenphichar Wanachantararak

นางสาว บุษบรรณ ขันมะลิ
นางสาว บุษบรรณ ขันมะลิ

Budsabun Khanmali

นาง นันทวรรณ ชินวัตร
นาง นันทวรรณ ชินวัตร

Nantawan Shinawatra

นาย เหมราช ชูรินทร์
นาย เหมราช ชูรินทร์

ดร. ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ
ดร. ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ

Thanapat Sastraruji

นาง แพรวไพลิน สุระชัย
นาง แพรวไพลิน สุระชัย

Praewpailin Surachai

นาย ประทีป พิโลนพงศธร
นาย ประทีป พิโลนพงศธร

Prateep Pilonepongsatorn

นางสาว วชิราภรณ์ กันทะวัง
นางสาว วชิราภรณ์ กันทะวัง

Wachiraporn Kantawang

นาย ณัฐภัทร น้อยหัวหาด
นาย ณัฐภัทร น้อยหัวหาด

Nathapat ์Noyhuahard

นางสาว อุไรวรรณ แดงจิระ
นางสาว อุไรวรรณ แดงจิระ

Uraiwan Daengchira

นางสาว ธัญญาลักษณ์ เสนธรรม
นางสาว ธัญญาลักษณ์ เสนธรรม

Tunyaluck Sentum

นางสาว กรองกาญจน์ ใจคำปัน
นางสาว กรองกาญจน์ ใจคำปัน

Krongkan Jaikampan

นาย ภูมิพกานต์ บุญพิมพ์
นาย ภูมิพกานต์ บุญพิมพ์

Poomphakan Boonphim

นางสาว อลิสรา ประเสริฐลาภ
นางสาว อลิสรา ประเสริฐลาภ

Alisara Prasertlap

นาย อรรถพันธ์ หาญสุข
นาย อรรถพันธ์ หาญสุข

Atthapun Hansuk

นางสาว กฤตพร ปาลี
นางสาว กฤตพร ปาลี

Krittaporn Palee

นาย พันธ์วริศ สุคันธมาลา
นาย พันธ์วริศ สุคันธมาลา

Panwarit Sukantamala

นางสาว ธัญญพัทธ์ ธีรโรจน์แสงทอง
นางสาว ธัญญพัทธ์ ธีรโรจน์แสงทอง

Thanyaphat Treerarotsangtong

นางสาว ธนัญญา กัณทา
นางสาว ธนัญญา กัณทา

THANANYA Kanta

นางสาว ฉัตรฑริกา ดมดอก
นางสาว ฉัตรฑริกา ดมดอก

Chattarika Domdok

นางสาว กิตติ์ธัญญา เครือโลมา
นางสาว กิตติ์ธัญญา เครือโลมา

Kitthanya Krueloma

นาย กษิดิศ มณียศ
นาย กษิดิศ มณียศ

Kasidit Maneeyot

นาย ธีรภัทร บุญแสงขัติ
นาย ธีรภัทร บุญแสงขัติ

Teerapat Boonsangkut

หัวหน้างาน

นาย สุนทร นาคศรี
นาย สุนทร นาคศรี

Soonthorn Naksri

บุคลากร

นาย สมศักดิ์ บุตรสีทา
นาย สมศักดิ์ บุตรสีทา

Somsak Bootsritha

นาง ศุกตา ขันสี
นาง ศุกตา ขันสี

Sookta Khansri

นางสาว วิลาวัณย์ เลาว้าง
นางสาว วิลาวัณย์ เลาว้าง

Wilawan Laowang

นาย ทนงศักดิ์ รัตนชูโชค
นาย ทนงศักดิ์ รัตนชูโชค

Tanongsak Rattanachuchok

นาย ศุภศิลป์ ชมถิ่น
นาย ศุภศิลป์ ชมถิ่น

Supasin Chomtin

นาย นันทพงศ์ ภูธรใจ
นาย นันทพงศ์ ภูธรใจ

Nantapong Puthornjai

นาย กฤษดา ไชยวาปิน
นาย กฤษดา ไชยวาปิน

Kritsada Chaiwapin

ว่าที่ ร.ต. อานนท์ ไชยซาววงค์
ว่าที่ ร.ต. อานนท์ ไชยซาววงค์

Arnon Chaisaowong

นาย วิทวัส เสนาบุตร
นาย วิทวัส เสนาบุตร

WITTAWAT SEANABUT

นาย อนิรุต ผัดเป้า
นาย อนิรุต ผัดเป้า

Anirut Padpao

นาย ณัฐพงศ์ คำปัน
นาย ณัฐพงศ์ คำปัน

Natthapong Kumpun

นาย ภัทร ทายะติ
นาย ภัทร ทายะติ

Phatthara Tayati

นางสาว ดวงกมล ทับบุญ
นางสาว ดวงกมล ทับบุญ

Duangkamon Tupboon

หัวหน้างาน

นาง สมพร เพียรอุตส่าห์
นาง สมพร เพียรอุตส่าห์

Somporn pianudsa

บุคลากร

นาง โสดา สมาเกตุ
นาง โสดา สมาเกตุ

Soda Samagate

นาย นพรัตน์ ตาลสม
นาย นพรัตน์ ตาลสม

Nopparat Tansom

นาย ปัทมินทร์ เมฆบังวัน
นาย ปัทมินทร์ เมฆบังวัน

Pattamin Makbangwan

นาง เปี่ยมขวัญ วุฒิชมภู
นาง เปี่ยมขวัญ วุฒิชมภู

Piamkwan Wuttichompoo

นางสาว ศันสนีย์ ศรีคำก๋อง
นางสาว ศันสนีย์ ศรีคำก๋อง

นางสาว พิทยาภรณ์ แสนสนิท
นางสาว พิทยาภรณ์ แสนสนิท

Phittayaphorn Saensanit

นางสาว ดนิตา ไชยเศรษฐ
นางสาว ดนิตา ไชยเศรษฐ

Danita Chaiyasate

นางสาว อภิสรา สมานพงศ์พันธุ์
นางสาว อภิสรา สมานพงศ์พันธุ์

Apisara Samanpongphun

นาย ปรัชญา พิทาคำ
นาย ปรัชญา พิทาคำ

Pratchaya Pitakam

นางสาว อัจฉรา ปัญญา
นางสาว อัจฉรา ปัญญา

Achara Punya

นางสาว ปรางทอง แก้วนอก
นางสาว ปรางทอง แก้วนอก

Prangtong Kaewnok

นางสาว ฉวีวรรณ กาบแก้ว
นางสาว ฉวีวรรณ กาบแก้ว

Chaweewan Kapkaew

นางสาว รัตติกาล หมื่นแก้ว
นางสาว รัตติกาล หมื่นแก้ว

Ruttikan Muenkaw

นางสาว ปาริดา จาดจิน
นางสาว ปาริดา จาดจิน

Parida Chatchin

หัวหน้างาน

นาง สดศรี กันทะอินทร์
นาง สดศรี กันทะอินทร์

sodsri gunta-in

บุคลากร

นาย อดุลย์ โปธาปั๋น
นาย อดุลย์ โปธาปั๋น

Adul Pothapun

นางสาว อารีรัตน์ ไชยวงศ์
นางสาว อารีรัตน์ ไชยวงศ์

Areerat Chaiwong

นางสาว ปานชีวา มหาเพชรไพบูลย์
นางสาว ปานชีวา มหาเพชรไพบูลย์

Pancheewa Mahapetphaiboon