สาขาทันตกรรมชุมชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาทันตกรรมชุมชน

สาขาทันตกรรมชุมชน

ติดต่อเรา

dent.cmu.ac.th

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 แขนงวิชาทันตสาธารณสุข

สาขาทันตสาธารณสุขมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้มุมมองทั้งด้านระบาดวิทยา และสังคมศาสตร์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก และออกแบบโครงการทันตสาธารณสุขอีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาของงานวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้

หลักสูตรวุฒิบัตร ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตสาธารณสุข

สาขาทันตสาธารณสุขมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้มุมมองทั้งด้านระบาดวิทยา และสังคมศาสตร์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก และออกแบบโครงการทันตสาธารณสุขอีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาของงานวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร