ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

หนึ่งในศูนย์ชั้นนำระดับชาติในการผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของภาคเหนือ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติทางคลินิก รวมไปถึงหลักสูตรหลังปริญญาอันประกอบไปด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านของทันตแพทยสภา ภาควิชาเปิดให้บริการการผ่าตัดรักษาทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การฉีดยาเฉพาะที่และดมยาสลบ โดยเฉพาะศัลยกรรมบริเวณฟันและกระดูกเบ้าฟัน และการผ่าตัดจัตดำแหน่งกระดูกขากรรไกร

ภาควิชาพร้อมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาและทันตแพทย์ผ่านทางหลักสูตร งานประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้น การดูแลผู้แบบสหสาขาวิชาทั้งระดับบุคคลและชุมชน และการทำวิจัยและนวัตกรรม

ภาควิชาให้บริการรักษาผู้ป่วยกรณีอย่างง่ายและซับซ้อน ดังต่อไปนี้

  • การถอนฟัน
  • ศัลยกรรมฟันกรามซี่ที่สาม
  • ศัลยกรรมก่อนงานทันกรรมประดิษฐ์ (การเตรียมช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียม)
  • ศัลยกรรมรากเทียม
  • การผ่าตัดจัดตำแหน่งกระดูกขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเพื่อเสริมความงาม
  • การผ่าตัดรักษาเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรงบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า
  • การรักษาการบาดเจ็บของฟัน กระดูกเบ้าฟันและกระดูกขากรรไกร
  • การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้า
  • ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร

 

 

ติดต่อเรา

Tel: (+66)53944455-6 Email: omfs.dent@cmu.ac.th

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แบบ 2 แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

นักศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจหลักการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง จากการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดเล็กในช่องปาก ประกอบด้วยการผ่าตัดฟันฝังคุด การผ่าตัดเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียม การผ่าตัดรักษาพยาธิสภาพในช่องปากกรณีไม่ซับซ้อน การรักษาการบาดเจ็บของฟันและกระดูกเบ้าฟัน การรักษาการติดเชื้อในช่องปาก กรณีไม่ซับซ้อน การรักษาทันตกรรมรากเทียม รวมไปถึงการรักษาการติดเชื้อในช่องปากกรณีไม่ซับซ้อน

หลักสูตรวุฒิบัตร ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

นักศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจหลักการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง จากการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดเล็กในช่องปาก ประกอบด้วยการผ่าตัดฟันฝังคุด การผ่าตัดเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียม การผ่าตัดรักษาพยาธิสภาพในช่องปากกรณีไม่ซับซ้อน การรักษาการบาดเจ็บของฟันและกระดูกเบ้าฟัน การรักษาการติดเชื้อในช่องปาก กรณีไม่ซับซ้อน การรักษาทันตกรรมรากเทียม รวมไปถึงการรักษาการติดเชื้อในช่องปากกรณีไม่ซับซ้อน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง จากการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดเล็กในช่องปาก ประกอบด้วยการผ่าตัดฟันฝังคุด การผ่าตัดเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียม การผ่าตัดรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กรณีไม่ซับซ้อนการรักษาการบาดเจ็บของฟัน และกระดูกเบ้าฟัน การรักษาการติดเชื้อในช่องปากกรณีไม่ซับซ้อน การรักษาทันตกรรมรากเทียม ไปถึงการรักษาการติดเชื้อในช่องปากกรณีไม่ซับซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร