คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้างานสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

หัวหน้างาน

นาง อัมภรณ์ ชาติแสนปิง Aumporn Chatsanping

นาง อัมภรณ์ ชาติแสนปิง

Aumporn Chatsanping
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นาง สมพร เพียรอุตส่าห์ Somporn pianudsa

นาง สมพร เพียรอุตส่าห์

Somporn pianudsa
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
นางสาว พีรญา แสงบุญ Peeraya Sangboon

นางสาว พีรญา แสงบุญ

Peeraya Sangboon
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
นาย สุนทร นาคศรี Soonthorn Naksri

นาย สุนทร นาคศรี

Soonthorn Naksri
หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ
นางสาว ปรียา พอจิต Preeya Pojit

นางสาว ปรียา พอจิต

Preeya Pojit
หัวหน้างานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ปรีชา Thongchai Preecha

ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ปรีชา

Thongchai Preecha
หัวหน้างานบริการผู้ป่วย
นาง สดศรี กันทะอินทร์ sodsri gunta-in

นาง สดศรี กันทะอินทร์

sodsri gunta-in
หัวหน้างานห้องสมุด