Library Hours

Mon-Fri 8:30am-6:30pm
(Mon-Fri 8:30am-8:30pm 1 month before final exam)
(Sat-Sun 10:00am-6:00pm 1 month before final exam) Closed on Public Holidays

NEW BOOKS MORE

LIBRARY NEWS MORE

ห้องสมุดขยายระยะเวลาส่งคืนหนังสือถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ห้องสมุดขยายระยะเวลาส่งคืนหนังสือถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และงดเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่งหนังสือ ถึงวันที่ 29 ต.ค 64 สำหรับหนังสือที่มีการจองใช้ต่อจะไม่สามารถขยายวันส่งคืนได้ กรุณาส่งคืนภายในวันที่ 2 สิงหาคม (ตามกำหนดเดิม)

ห้องสมุดปิดให้บริการในวันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องสมุดปิดให้บริการในวันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการในวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการในวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

LIBRARY ACTIVITIES MORE

​ห้องสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 20 ให้แก่นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาในกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับทันตแพทยศาสตร์ (415712)

​ห้องสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 20 ให้แก่นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาในกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับทันตแพทยศาสตร์ (415712) จำนวน 60 คน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.00น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ห้องสมุดจัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในหัวข้อ "Smart Reading Smart Device; อ่านได้ทุกที่เมื่อมีสมาร์ทโฟน"

ห้องสมุดจัดอบรมหัวข้อ "Smart Reading Smart Device; อ่านได้ทุกที่เมื่อมีสมาร์ทโฟน"ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2564

ห้องสมุดให้การต้อนรับและแนะนำแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

ห้องสมุดให้การต้อนรับและแนะนำแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

FACEBOOK FANPAGE

QUICK SERVICES