ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุน 1 ปี) ปีการศึกษา 2567

30 มีนาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุน 1 ปี) ปีการศึกษา 2567 

โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ cmu.to/K6AlV

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิภายในวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567
ที่ คุณปรียากร โทร. 053-944-489, 053-944-490 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ: หากมีข้อซักถามสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้

ไฟล์แนบ