สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เกิดจากการรวมตัวกันของ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก กับสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515 และได้รับการตั้งเป็นภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปากอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อ จนกระทั่งปัจจุบันมีการรวมกับสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปัจจุบันสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก ประกอบด้วย 4 หน่วยวิชา ได้แก่ หน่วยวิชาพยาธิวิทยา หน่วยวิชาชีววิทยาช่องปาก หน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและหน่วยเวชศาสตร์ช่องปาก โดยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาที่เป็นพื้นฐานก่อนปฏิบัติงานในคลินิกและระดับคลินิกสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย นอกจากนี้มีการให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก ทำการรักษาผู้ป่วยในคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกคลินิกโรคข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว รวมถึงงานแปลผลชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิวิทยา

ติดต่อเรา

dent.cmu.ac.th

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แบบ 2 แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เป็นการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก เวชศาสตร์ช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชีววิทยาช่องปาก รวมทั้งงานด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า โดยจะนำศาสตร์เหล่านี้มาใช้ในการวินิจฉัยโรคบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า อธิบายสมมติฐานการเกิดโรคเพื่อให้เข้าใจในกลไกการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการรักษาผู้ป่วยและพัฒนาการรักษาโรคที่เหมาะสมต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร