โรงพยาบาลทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐาน ควบคุมโดยคณาจารย์

คลินิกการเรียนการสอน คลินิกบัณฑิตศึกษา
ค่าบริการ ค่าบริการเบื้องต้นของการรักษา ค่าบริการเบื้องต้นของการรักษา
ใครคือผู้ให้การรักษา ? นักศึกษาทันตแพทย์(ภายใต้การการกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาในการรักษาหรือรับบริการ เป็นไปตามการรักษาของแต่ละบุคคล เป็นไปตามการรักษาของแต่ละบุคคล
สามารถใช้เบิกได้ตามสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร โรงพยาบาลทันตกรรม 053-944431

หน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 • -

 • งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม อาคาร 7 ชั้น 1
 • 053-944490, 053-941609

หน่วยบริหารและธุรการ

 • บริหารงานเอกสารของคลินิก/หน่วยงานในโรงพยาบาลทันตกรรม โดยให้บริการรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ จำแนกหนังสือ เกษียนหนังสือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา โต้ตอบหนังสือ เก็บรักษา ทำลาย ตรวจรูปแบบหนังสือ และจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<...

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • อาคาร 7 ชั้น 1 (สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
 • 053-944489, 053-944490

หน่วยประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน และประสานสิทธิ์

 • ให้บริการจัดทำ จัดเก็บ สืบค้น เวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทันตกรรม  ให้คำปรึกษาและประสานงานเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สิทธินั...

 • เจ้าหน้าที่
 • อาคาร 4 ชั้น 1
 • 053-944431

หน่วยซ่อมบำรุงทางทันตกรรม

 • ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา รื้อถอน และติดตั้งยูนิตทำฟัน หัวกรอฟัน และครุภัณฑ์ทางทันตกรรมแก่คลินิกและหน่วยงานในโรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์ทันตกรรมบริการของคณะฯ

 • ช่างทันตกรรม
 • อาคาร 7 ชั้น 1
 • 053-944410

หน่วยซัพพลายและซักฟอก

 • ให้บริการในการทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ ด้วยกระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้บริการทำความสะอาดผ้าทุกชนิดที่ใช้จากการให้บริการทางทันตกรรม

 • เจ้าหน้าที่
 • อาคาร 7 ชั้น 1
 • 053-944486

หน่วยเภสัชกรรม

 • ให้บริการจัดหายาและเวชภัณฑ์ จัดยา จ่ายยา ส่งมอบยา ให้คำแนะนำการใช้ยา ตลอดจนผลิตน้ำยาบ้วนปาก ยาใช้ภายนอก และยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายตามแพทย์สั่ง

 • เภสัชกร
 • อาคาร 4 ชั้น 1
 • 053-944430

หน่วยคัดกรอง

 • ให้บริการคัดกรอง คัดแยก และจำแนกผู้ป่วย ในการตรวจประเมินสภาพผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ เพื่อให้ทราบถึงภาวะการเจ็บป่วย เพื่อจำแนกประเภทผู้ป่วยและจัดลำดับการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยตามความรุนแรง/เร่งด่วน และให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษากับทันตแพทย์ได...

 • พยาบาลและเจ้าหน้าที่
 • อาคาร 4 ชั้น 1
 • 053-944479

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ให้บริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีการบริการแบ่งเป็น 2 งานหลัก คือ งานพยาธิวิทยา และงานเทคนิคการแพทย์

 • นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 • อาคาร 3 ชั้น 1
 • 053-941602