หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานทั้งในด้านการปฏิบัติงานช่วยข้างเก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ทางด้านทันตสาธา...