สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่พร้อมให้คำปรึกษาและการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร 1 ปี)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
  • หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) 
    • ฐานปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
    • ฐานปริญญาโท (หลักสูตร 3 ปี)

นอกจากนี้ คณาจารย์มีความสนใจและพัฒนางานวิจัยด้านรังสีวิทยา ภาพวินิจฉัยขั้นสูง เช่น ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (Cone-beam computed tomography, CBCT) ภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging, MRI) รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence, AI) ในงานวินิจฉัยช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า

ที่ทำการสาขาวิชาฯ อยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4454 

อีเมล์ omfr.dent@cmu.ac.th

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ (Tel) 053-944454, อีเมล์ (Email) omfr.dent@cmu.ac.th

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร