คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการบริหารประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

กรรมการบริหารประจำคณะฯ

ผศ.ทพญ.ดร. สการัตห์ ณ ลำปาง

Sakarat Nalampang
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

รศ.ทพญ.ดร. ธนิดา ศรีสุวรรณ

Tanida Srisuwan
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ทพญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล

Pimduen Rungsiyakull
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา
นางสาว ธัญญาภรณ์ อินทะไชย Tanyaporn Intachai

นางสาว ธัญญาภรณ์ อินทะไชย

Tanyaporn Intachai
เลขานุการ