สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก

สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก

* พ.ศ. 2513-2514 สังกัดภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

* พ.ศ. 2515-2516 สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

* พ.ศ. 2517 สังกัดในโครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนและเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

* พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาทันตกรรมชุมชนและเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

* พ.ศ. 252ึ7 ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

* พ.ศ. 2546 ภาควิชาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 * พ.ศ. 2550 ภาควิชาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

* พ.ศ. 2550 ภาควิชาได้รับอนุมัติให้ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

* พ.ศ. 2552 หลอมรวมภาควิชาเป็น ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

* พ.ศ. 2561 ภาควิชาได้รับอนุมัติให้ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก และปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

dent.cmu.ac.th

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แบบ 2 แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย ด้วยการบรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติทางคลินิก และงานวิจัยต่อยอดความรู้พื้นฐาน และบูรณาการกับสาขาความเชี่ยวชาญด้านอื่น เพื่อให้การรักษาที่ครบถ้วน ทั้งในกรณีทั่วไป รวมถึงกรณี ที่ต้องการการดูแลรักษาที่พิเศษ หลากหลาย และซับซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร