โรงพยาบาลทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐาน ควบคุมโดยคณาจารย์

คลินิกการเรียนการสอน คลินิกบัณฑิตศึกษา
ค่าบริการ ค่าบริการเบื้องต้นของการรักษา ค่าบริการเบื้องต้นของการรักษา
ใครคือผู้ให้การรักษา ? นักศึกษาทันตแพทย์(ภายใต้การการกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาในการรักษาหรือรับบริการ เป็นไปตามการรักษาของแต่ละบุคคล เป็นไปตามการรักษาของแต่ละบุคคล
สามารถใช้เบิกได้ตามสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร โรงพยาบาลทันตกรรม 053-944431

คลินิกการเรียนการสอน

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากแก่ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  รวมถึงการตรวจ และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเจ็บบริเวณใบหน้าและช่องปากที่ไม่ได้เกิดจากฟัน และโรคของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวแล...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5, 6 และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาโท (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด)
 • อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องหมายเลข 1 และ 1/1)
 • 053-944452, 053-944495

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม

 • ให้บริการถ่ายภาพรังสีในช่องปากและนอกช่องปากชนิดดิจิทัล ได้แก่ ภาพรังสีรอบปลายราก ภาพรังสีพาโนรามิก ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ รวมถึงภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (CBCT) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมการแปลผลภาพรังสีโดยรังสีทันตแพทย์ที่...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5, ระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทันตแพทย์
 • อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องหมายเลข 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (the first floor of the 6th building, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University)
 • ในเวลาราชการ (office hours 08:30-16:00): 053-944453 และนอกเวลา (overtime 17:00-20:00): 053-941605

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 • คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า แบบทั่วไป เร่งด่วน และฉุกเฉิน เช่นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อสาเหตุมาจากฟัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ผู้ป่ว...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และทันตแพทย์ประจำบ้าน (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 2 ชั้น 1 (ห้องหมายเลข 3)
 • 053-944455 หรือ 053-944449

คลินิกปริทันตวิทยา

 • ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโรคปริทันต์ โดยให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบถึงขั้นปานกลาง รวมถึงการแนะนำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองได้

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5 และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 4 ชั้น 1-2 (ห้องหมายเลข 4)
 • 053-944466

คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 • ให้บริการตรวจ วินิจฉัยให้คำปรึกษาและส่งต่อไปยังงานทันตกรรมด้านอื่นๆเพิ่มเติม แก่ผู้รับบริการทั่วไปทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปที่มีปัญหาด้านการบูรณะฟันผุโดยการอุดฟัน ใส่ฟันติดแน่น ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพทันสมัยโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้น ปีที่ 4,5,6...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้น ปีที่ 4,5,6 และนักศึกษาหลังปริญญา (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้องหมายเลข 5)
 • 053-944458

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 • ให้บริการงานใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกฐานโลหะและฐานพลาสติกทั้งแบบอย่างง่ายและแบบซับซ้อน การใส่ฟันเทียมทั้งปาก การซ่อมฟันเทียม การสร้างชิ้นหล่อศึกษา การสร้างถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การสร้างแผ่นฐานชั่วคราว การสร้างแท่นกัดสบ การเทเบ้าแบบหล่อ ก...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องหมายเลข 4/1)
 • 053-944436

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 • ให้บริการทางทันตกรรมในงานทุกประเภท โดยการตรวจในช่องปากเพื่อวินิจฉัย พยากรณ์โรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย โดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย การให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภ...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 6 ชั้น 2 และ 3 (ห้องหมายเลข 6)
 • 053-944471, 053-944472

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 • ให้บริการในงานทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยประเภททั่วไปที่มีการสบฟันผิดปกติ ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะตั้งแต่กำเนิด และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

 • ทันตแพทย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • อาคาร 2 ชั้น 3 (ห้องหมายเลข 7)
 • 053-944464

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กปกติและผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (special health care need) ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุไม่เกิน 12 ปี ด้านการตรวจวินิจฉัย รักษาและส่งเสริมป้องกันด้านทันตสุขภาพ  ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5, 6 และนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 5 ชั้น 2 (ห้องหมายเลข 8)
 • 053-944461

คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 • ให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการให้ทันตสุขศึกษา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก รวมทั้งผลิตสื่อให้ความรู้ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้านทันตสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการดูแ...

 • อาจารย์ทันตแพทย์ นักสุขศึกษา และนักศึกษาทันตแพทย์ (ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์)
 • อาคาร 3 ชั้น 2 (ห้องหมายเลข 9)
 • 053-944469

คลินิกผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ

 • ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบบูรณาการและการส่งเสริมทันตสุขภาพ ได้แก่ การบูรณะฟัน การรักษาโพรงประสาทฟันแท้ การรักษ...

 • อาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา
 • อาคาร 3 ชั้น 2 (ห้องหมายเลข 9/1)
 • 053-944450

คลินิกบัณฑิตศึกษา

 • ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในระบบการเรียนการสอนที่มีความยากและซับซ้อนทุกประเภทยกเว้นงานจัดฟัน ได้แก่ งานทันตกรรมทั่วไป งานด้านแม็กซิลโลเฟเชียล รวมถึงงานด้านคัลยกรรมปริทันต์ และงานด้านทันตกรรมรากเทียม โดยจะได้รับการรักษาเฉพาะทางจากนักศึกษาร...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา
 • อาคาร 10 ชั้น 2 (ห้องหมายเลข 10)
 • 053-944493

หน่วยวิสัญญีวิทยา ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย

 • ให้บริการผ่าตัดทางทันตกรรมและดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด ในกลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ผู้ป่วยสูงอายุ  ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  เช่น  Autism  ADHD  Do...

 • วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม พนักงานบริการฝีมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อาคาร 1 ชั้น 1
 • 053-944473 หรือ 053-944474 (ในเวลาราชการ) และ 053-944474 (นอกเวลาราชการ)