สาขาทันตกรรมทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาทันตกรรมทั่วไป

สาขาทันตกรรมทั่วไป

ติดต่อเรา

dent.cmu.ac.th

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แบบ 2 แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป

     บรรยาย สัมมนา และฝึกปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูล แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม โดยการผสมผสานความรู้ในสาขาต่างๆ ในด้านทันตวินิจฉัย และเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยศาสตร์ช่องปาก วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน

หลักสูตรวุฒิบัตร ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมทั่วไป

บรรยาย สัมมนา และฝึกปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูล แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม โดยการผสมผสานความรู้ในสาขาต่างๆ ในด้านทันตวินิจฉัย และเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยศาสตร์ช่องปาก วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป

     บรรยาย สัมมนา และฝึกปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูล แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม โดยการผสมผสานความรู้ในสาขาต่างๆ ในด้านทันตวินิจฉัย และเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยศาสตร์ช่องปาก วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร