คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 16 (หลักสูตร 1 ปี) 2️ รูปแบบ

22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 16 (หลักสูตร 1 ปี) ในปีการศึกษา 2567 โดยปีนี้ มีวิธีรับสมัคร 2️ รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 : นักศึกษาทุน

สำหรับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

เปิดรับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุน 1 ปี) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6

กลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

- กลุ่มที่ด้อยโอกาส เช่น พิการ กำพร้า ฯลฯ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เริ่มเปิดรับสมัครทุนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567

นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถกรอกข้อมูลขั้นต้นได้ที่
https://cmu.to/EvnWN

-----------------------------------

รูปแบบที่ 2 : นักศึกษาทั่วไป

#สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 
#และบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน35ปี

เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  (หลักสูตร 1 ปี)

- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (ถึงวันปิดรับสมัคร)

- เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2567
- สอบข้อเขียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ dent.cmu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944-489 คุณปรียากร (ในวันและเวลาราชการ)

คลังภาพ