ประวัติความเป็นมา

  • ก่อตั้งเมื่อ

    พ.ศ.๒๕๑๕

  • ที่ตั้ง

    ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • สังกัด

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากจุดเริ่มต้นการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ชาวเชียงใหม่ ในฐานะแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน เป็นหัวหน้าแผนก จึงมีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมามีการโอนย้ายคณะแพทยศาสตร์เข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนเป็นแผนกหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘

แผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยขณะนั้นเริ่มทดลองรับนักศึกษา ๒ คน และคณาจารย์ที่ทำการสอนก็เป็นทันตแพทย์ในแผนกทันตกรรมของคณะแพทยศาสตร์นั่นเอง ประกอบด้วยอาจารย์ประจำเพียง ๙ ท่าน

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศยกฐานะแผนกทันตกรรม ขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาขอบเขตการทำงานและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นคณะในลำดับที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในเขตภูมิภาค มีอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

สถานที่ทำงานเดิมในช่วงที่เป็นแผนกทันตกรรมนั้น อยู่บนชั้นสองของอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกผู้ป่วยนอกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ห้องทำงานของแผนกทันตกรรมจะมีอยู่ ๒ ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจ ห้องเอกซเรย์ และห้องอุดฟันที่ใช้ร่วมกัน ๑ ห้อง และห้องถอนฟันอีก ๑ ห้อง โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่ทำการสอนจะหมุนเวียนกันเป็นอาจารย์แต่ละห้อง และหลังจากที่ได้เป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วก็ยังคงใช้ห้อง ๒ ห้องนั้นเป็นสถานที่ทำงานอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังตึก ๗ ชั้นที่สร้างใหม่ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์จึงดัดแปลงอาคารเดิมที่อยู่ เป็นห้องทำงานของภาควิชา และแม้จะได้รับการประกาศเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ก็ยังใช้สถานที่นี้ทำการสอน การวิจัย และบริการผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีและงานในสาขาต่างๆ มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่เดิมของคณะทันตแพทยศาสตร์ค่อนข้างคับแคบ คณะฯ จึงได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นในที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๑ ไร่ บนถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอก ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คลินิก และศูนย์วิจัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๙ อาคาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีที่ผ่านมา คณะฯ ยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานของการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตามเจตนารมณ์และปณิธานของการก่อตั้งคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพต่อไป