เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทันตกรรม

# ชื่อ นามสกุล อีเมล
1 นางสาว กชนภัส อินต๊ะใจ (Kohnapat Intajai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา kodnapat.intajai@cmu.ac.th
2 นาง กนกพรรณ ช่วงโสม (Kanokpan Permsup) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย kanokpan.ch@cmu.ac.th
3 นางสาว กนกวรรณ ทิพยะ (Kanokwan Thipphaya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน kanokwan.th@cmu.ac.th
4 นางสาว กมลวรรณ ศักดิ์คงแก่นสาร (Kamolwan Sakkhongkaensan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา kamolwan.sak@cmu.ac.th
5 นางสาว กรรณิการ์ ไชยวัณ (Kunnika Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมบูรณะ kunnika.ch@cmu.ac.th
6 นางสาว กัลยา สิทธิผล (Kanlaya Sittipon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน kanlaya.sittipon@cmu.ac.th
7 นางสาว กัลยา เลาหาง (Kanlaya Laohang) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา kanlaya.laohang@cmu.ac.th
8 นางสาว กาญจนาพร ชัยเทพ (Kanjanapon Chaithep) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม kanjanapon.c@cmu.ac.th
9 นางสาว กานต์นรี หล่ำสาย (Karnnaree Lumsai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย karnnaree.lu@cmu.ac.th
10 นาย กิติกรณ์ เมืองมา (Kitikorn Muangma) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก kitikorn.m@cmu.ac.th
11 นางสาว กุลชญา นาระจิตต์ (Kunchaya Narajit) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา medkaew.na@cmu.ac.th
12 นางสาว กุลยา หิรัญวิทยากุล (Kulaya Hirunwittayakul) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ kulaya.hir@cmu.ac.th
13 นาง คุณัญญา นุชทิพย์ (Khunanya Nuchthip) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ khunanya.s@cmu.ac.th
14 นาย จงรักษ์ ถาคำติ๊บ (Chongrak Thakhamtib) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม chongrak.thakhamtip@cmu.ac.th
15 ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราภรณ์ อินใจคำ (Jiraporn Injaicom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยคัดกรอง jiraporn.injaicom@cmu.ac.th
16 นางสาว จิราภรณ์ จันทเรียน (Jiraporn Juntharian) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล jiraporn.ju@cmu.ac.th
17 นางสาว จิราลักษณ์ ปองดอง (Jiraluck Pongdong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย jiraluck.p@cmu.ac.th
18 นางสาว จีราภรณ์ พนาลีอำรุง (Jeeraporn Panaleeamroong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล jeeraporn.pana@cmu.ac.th
19 นางสาว เจนจิรา ปันอ้าย (Jenjira Pan-ai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย jenjira.p@cmu.ac.th
20 นางสาว ชฎาภา อินต๊ะ (Chadapa Inta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา chadapa.inta@cmu.ac.th
21 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีมูล (Chonnigarn Srimoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา chonnigarn.srimoon@cmu.ac.th
22 นางสาว ชนัญชิดา สาคุณา (Chananchida Sakuna) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา chananchida.s@cmu.ac.th
23 นาย ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ (CHATSRI KUANSUWAN) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ chatsri.k@cmu.ac.th
24 นางสาว ชาลิสา กระจายกุศล (Chalisa Krajaikuson) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ chalisa.k@cmu.ac.th
25 นางสาว ณัฐกฤตา ตุงคะรัตน์ (Nathakrita Tungkarut) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน nathakrita.tungkarut@cmu.ac.th
26 นาย ณัฐวุฒิ สุริยวรรณ (Natthawut Suriyawan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย natthawut.su@cmu.ac.th
27 นางสาว ดวงฤทัย ใจเย็น (Duangruethai Jaiyen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล duangruethai.j@cmu.ac.th
28 นาย ดุลยฤทธิ์ สิงห์ต๊ะแก้ว (Dunyarit Singtakaew) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยบริหารและธุรการ การเงินและพัสดุ dunyarit.s@cmu.ac.th
29 นาง ดุษฎีบูล บุตรสีทา (Dusadeeboon Bootsritha) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย dusadeeboon.boot@cmu.ac.th
30 นาย ต่อตระกูล พนาบุญเจริญ (Totrakun Phanabuncharoen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก totrakun.p@cmu.ac.th
31 นางสาว ทัชชภร อักษรทิพย์ (Tatchaporn Akksornthip) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม tatchaporn.a@cmu.ac.th
32 นางสาว ทัศนีย์ ปันแก้ว () โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล tadsanee.p@cmu.ac.th
33 นาง ทีปกา จิรพรสวัสดิ์ (Teepaka) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก teepaka.jira@cmu.ac.th
34 ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ปรีชา (Thongchai Preecha) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย thongchai.p@cmu.ac.th
35 นาย ธนบดี ธรรมรักษา (Thanabodee Thammaraksa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา
36 นาย ธนยง ไชยวงศ์ (Tanayong Chaiwong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Tanayong.c@cmu.ac.th
37 นาย ธนวัฒน์ ปินตา (Thanawat Pinta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม thanawat.pinta@cmu.ac.th
38 นาง ธนัชพร ใจคอดี (Thanatporn Chaikordee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก thanatchaphon.c@cmu.ac.th
39 นาย ธวัชชัย มั่งมูล (Thawatchai mangmoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล thawatchai.m@cmu.ac.th
40 นางสาว ธัญญรัตน์ ท้าวอาษา (Thanyarat Thaoarsa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา Thanyarat.tha@cmu.ac.th
41 นางสาว ธัญญาสรณ์ โป๊ะทู (Thanyason Poathu) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ thanyason.p@cmu.ac.th
42 นาย ธีรุตม์ พรหมมา (Teerut Phomma) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน teerut.p@cmu.ac.th
43 นาย นพดล พรมมาลา (noppadon phrommala) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม noppadon.phrommala@cmu.ac.th
44 นาง นภาลัย ไชยวรรณ (Napalai Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย napalai.upananchai@cmu.ac.th
45 นาย นรินทร์ สิงห์แก้วฟู (Narin Singkaewfoo) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยคัดกรอง narin.sing@cmu.ac.th
46 นางสาว นฤทัย วันศรี (Naruethai Wansri) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล orathai.wansri@cmu.ac.th
47 นางสาว นวพร สายวงค์ปัญญา (Nawaporn Saiwongpanya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย nawaporn.sai@cmu.ac.th
48 นางสาว นวสรณ์ ศรีลาเม (Nawasorn Srilamay) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ nawasorn.sr@cmu.ac.th
49 นาง นันทนัช วงศ์คำ (Nantanat Wongkham) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยคัดกรอง nanthanat.w@cmu.ac.th
50 นางสาว นันทพัทธ์ ปัญญานะ (์Nanthaphat Panyana) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ratthanan.panyana@cmu.ac.th
51 นาย นิกร จิโน (Nikorn Jino) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม nikorn.gino@cmu.ac.th
52 นาย นิกุล ไชยวรรณ (Nikul Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ nikul.c@cmu.ac.th
53 นางสาว นิทิพย์พร พงฟัง (Nithipporn Phongfang) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน nithipporn.ph@cmu.ac.th
54 นางสาว นิรชา สีเขียว (Niracha Sikhiao) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย niracha.s@cmu.ac.th
55 นาง นิศากานต์ ขาวเหลือง (Nisakarn Khaoluaeng) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา nisakan.k@cmu.ac.th
56 นางสาว นุจรี ทะแก้ว (Nujaree Takeaw) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน nujaree.t@cmu.ac.th
57 นางสาว นุชรา เป็กทอง (Nuchara Pegthong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล nuchara.p@cmu.ac.th
58 นางสาว บุญญาภรณ์ สุต๋า (Boonyapron Suta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก buaman.suta@cmu.ac.th
59 นางสาว บุญรักษา โรจนชีวะ (Boonruksa Rotjanacheewa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย boonruksa.r@cmu.ac.th
60 นางสาว เบญจมาศ มีใจดี (Benchamat Michaidee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก benjamas.meejaidee@cmu.ac.th
61 นางสาว เบญจมาศ ปฏิมูล (Benchamas Patimoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม benchamas.patimoon@cmu.ac.th
62 นาง เบญจวรรณ มังทา (Benjawan Mungta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก benjawan.mongta@cmu.ac.th
63 นาง ปฑิตพร แสนญาติสมุทร (Patetapon Sanyadsamute) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา patetapon.a@cmu.ac.th
64 นางสาว ปทิตตา เงาผ่อง (Pathitta Ngaophong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Pathitta.n@cmu.ac.th
65 นางสาว ปพิชญา ศรีวิชัย (Papitchaya Srivichai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ papitchaya.s@cmu.ac.th
66 นางสาว ปริญญา ปู่เข้า (Parinya Pookhao) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน Parinya.po@cmu.ac.th
67 นาง ปริยากร มงคลจันทร์ (Priyakorn Mongkoljan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ฯ priyakorn.m@cmu.ac.th
68 นางสาว ปรียา พอจิต (Preeya Pojit) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยบริหารและธุรการ การเงินและพัสดุ preeya.pojit@cmu.ac.th
69 นางสาว ปวิชญา สุขสง (Pawichaya Suksong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล pawichaya.s@cmu.ac.th
70 นางสาว ปสุดา ห้วยไพรจิตร (Pasuda Huoipaijit) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล pasuda.h@cmu.ac.th
71 นาย ปาฏิหาริย์ พิทาคำ (Patiharn Pitakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ patiharn.p@cmu.ac.th
72 นาง ปิ่นแก้ว ขจรศักดิ์ (Pinkaew Kajonsak) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย pinkaew.nonkum@cmu.ac.th
73 นางสาว ปิ่นบวร บุญบวรนันท์ (Pinbavorn Boonbawonnan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา pinbavorn.boon@cmu.ac.th
74 นาย ปิยวัฒน์ เตชะ (Piyawat Techa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก Piyawat.t@cmu.ac.th
75 นางสาว เปมิกา ปัญญาวรชัย (Pamika Pannauaorachai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย pamika.p@cmu.ac.th
76 นาย พงษ์สิริ อมรอรุณโรจน์ (Pongsiri Amonaroonroad) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล pongsiri.a@cmu.ac.th
77 นางสาว พรนภา พรวญหาญ (Pornnapha Pruanhan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย pornnapha.p@cmu.ac.th
78 นางสาว พรรณิภา อินต๊ะคง (Pannipa Intakong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก pannipa.i@cmu.ac.th
79 นาง พรสวรรค์ ไชยวรรณ (Pornsawan Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยเภสัชกรรม pornsawan.chaiwan@cmu.ac.th
80 นางสาว พัชนิดา ปันใจ (Patchanida Panjai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน patchanida.panjai@cmu.ac.th
81 นางสาว พัชร์สิตา ปะระมะ (Patsita Parama) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา patsita.p@cmu.ac.th
82 นาง พัชราภรณ์ ปันจุติ (Patcharaporn Punjuti) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม patcharaporn.punjuti@cmu.ac.th
83 นางสาว พัชรินทร์ ไชยลังกา (Phatcharin Chailangka) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา Phatcharin.Ch@cmu.ac.th
84 พญ. พิชญาภรณ์ รังคกูลนุวัฒน์ (Pitchayaporn Rangkakulnuwat) โรงพยาบาลทันตกรรม pitchayaporn.r@cmu.ac.th
85 นาย พิทักษ์ แสนคำ (Pitak Saenkham) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ pitak.s@cmu.ac.th
86 นาย พิราภรณ์ โพทะยะ (Piraporn Potaya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ piraporn.p@cmu.ac.th
87 นาง พิศมัย วงค์สุวรรณ (Pitsamai Wongsuwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย pitsamai.wong@cmu.ac.th
88 นาย พีรวัส อินตา (Peerawas Inta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม peerawas.inta@cmu.ac.th
89 นางสาว แพรพรรณ ปาลี (Praepan Palee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย praepan.p@cmu.ac.th
90 นาง ภคภรณ์ นิภาวงษ์ (Pakapohn Nipawong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยเภสัชกรรม pakaporn.n@cmu.ac.th
91 นางสาว ภัทรดา สิงทะนะ (Phattharada Shingtana) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก pattharada.singthana@cmu.ac.th
92 นาย ภาณุพงศ์ ใจแก้ว (panupong jaikaew) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก panupong.j@cmu.ac.th
93 นาย ภาณุมาศ กระดิ่ง () โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมบูรณะ phanumad.g@cmu.ac.th
94 นาย ภานุวัฒน์ สุนะรินทร์ (Panuwat Sunarin) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ panuwat.s@cmu.ac.th
95 นางสาว ภาริณีย์ งามเมือง (Parinee Ngammuang) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา parinee.ng@cmu.ac.th
96 นาง มัทกานต์ มั่งมูล (Matakarn Mangmoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา matakarn.ph@cmu.ac.th
97 นาย มานพ ดอกไม้ (Manop Dorkmay) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย manop.dorkmay@cmu.ac.th
98 นางสาว ยุพดี จีระประภา (Yupadee Jeeraprapa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก yupadee.jee@cmu.ac.th
99 นาง ยุพาพร เกียรติสกุลเจริญ (๊Yupaporn Kiatsakulcharoen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา yupaporn.kiatsakul@cmu.ac.th
100 นางสาว รติกร กิจธาดา (Ratikorn Kitthada) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ratikorn.ki@cmu.ac.th
101 นาง รวยรินทร์ ธิป้อ (Rouyrin Tipore) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา rouyrin.tipot@cmu.ac.th
102 นาย รัตนศักดิ์ พิทาคำ (Ratanasak Pitakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยเภสัชกรรม ratanasak.pitakam@cmu.ac.th
103 นาง ลัดดา ไชยแก้ว (Ladda Chaikaew) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล ladda.chaikaew@cmu.ac.th
104 นางสาว วนิดา ต๊ะมา (Wanida Tama) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย wanida.tama@cmu.ac.th
105 นางสาว วนิดา ยิ่งคุณจัตุรัส (Vanida Yingkhunchaturat) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก vanida.ying@cmu.ac.th
106 นาย วรกร ไชยวรรณ (Worakon Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม worakon.c@cmu.ac.th
107 นาง วรรณดี โยธกุลสิริ (Wandee Yotakulsiri) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ wandee.y@cmu.ac.th
108 นางสาว วรรณิกา เที่ยงจันตา (Wannika Taingchanta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย wannika.ta@cmu.ac.th
109 นางสาว วารุณี บุญนาค (warunee boonnak) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา warunee.b@cmu.ac.th
110 นาง วาสินี ปรีชา (wasinee preecha) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา wasinee.k@cmu.ac.th
111 นางสาว วิชิราภรณ์ สวยสม (Wichirapon Suysom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ wichirapron.s@cmu.ac.th
112 นางสาว วิรินทร์รักษ์ ปัญจขันธ์ (Rachadaporn Palee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา wirinrak.p@cmu.ac.th
113 นางสาว วิลาวัลย์ รินคำ (Wilawan Rinkom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย Wilawan.ri@cmu.ac.th
114 นางสาว ศศิวิมล วอดู (Sasiwimol Wodu) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล sasiwimol.wo@cmu.ac.th
115 นางสาว ศิริขวัญ สุต๋า (Sirikhwan Suta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย sirikhwan.s@cmu.ac.th
116 นางสาว ศิริพร ปัญญา (Siriporn Punya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล siriporn.punya@cmu.ac.th
117 นาย ศิวพงษ์ ทิพย์ศรี (Siwapong Tipsee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก siwapong.t@cmu.ac.th
118 นาย ศุภกร โครงกาบ (Suphakon Krongkap) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม suphakon.k@cmu.ac.th
119 นางสาว ศุภิสรา ใหม่ปา (Suphisara Maipa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา suphisara.maipa@cmu.ac.th
120 นาย สมชาย แก้วหล้า (Somchai Keawla) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน Somchai.ka@cmu.ac.th
121 นาย สัชฌกร พิทาคำ (Satchakorn Pitakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย satchakorn.pita@cmu.ac.th
122 นางสาว สิรภัทร พงษ์ศิริเวทย์ (Siriphat Pongsiriwet) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก siraphat.pong@cmu.ac.th
123 นาง สิรศรี สุนทรโชติ (Sirasee Soonthornchoti) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย sirinya.s@cmu.ac.th
124 นางสาว สิรินภา หาญมงคล (Sirinapha Hanmongkhon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย sirinapha.h@cmu.ac.th
125 นาง สุจิตรา โชติรวี (Sujitra Choteravee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา sujitra.choteravee@cmu.ac.th
126 นาย สุชาติ กาทู (Suchart Gartoo) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล suchart.gartoo@cmu.ac.th
127 นาง สุธีรา เครือศิริกุล (Suteera Kruasirikul) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก suteera.m@cmu.ac.th
128 นาย สุนทร สุภาวงศ์ (Soontorn Supawong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล soontorn.supawong@cmu.ac.th
129 นาง สุนีย์ มูลตา (Sunee Moonta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ sunee.m@cmu.ac.th
130 นาง สุรณีย์ บุญประทุม (Suranee Boonpratoom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา suranee.boon@cmu.ac.th
131 นางสาว สุวิตรา สุวรรณรัตน์ (Suwittra Suwannarat) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา suwittra.su@cmu.ac.th
132 นางสาว สุวิมล ไชย์มูล (Suwimol Chaimoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา suwimon.chaimoon@cmu.ac.th
133 นาง เสาวณีย์ จันทาดนัย (Saowanee Chanthadanai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม saowanee.b@cmu.ac.th
134 นางสาว หทัยภัทร เผ่าเจริญ (Hathaipat Powcharoen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย hathaipat.p@cmu.ac.th
135 นาย อธิวัฒน์ มะจิณะ (Athiwat Majina) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ athiwat.m@cmu.ac.th
136 นาย อนุพันธ์ ศรีผัด (Anupan Sripat) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา anupan.s@cmu.ac.th
137 นางสาว อรปรียา ฉลอม (Onpreeya Chalom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก onpreeya.ch@cmu.ac.th
138 นางสาว อรพินท์ ถิ่นคง (Orapin Tinkong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล orapin.tinkong@cmu.ac.th
139 นางสาว อรุณรัตน์ นาขาม (Aroonnat Nakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยทันตกรรมพระราชทาน aroonnat.n@cmu.ac.th
140 นางสาว อังสุมาลี พรหมทา (Angsumalee Promta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล angsumalee.p@cmu.ac.th
141 นาง อัมพรรณ จุปะมัดถา () โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมบูรณะ amphan.chu@cmu.ac.th
142 นาง อารีรัตน์ ละออ (Areerat La-all) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก areerat.la-all@cmu.ac.th
143 นาย อุกฤษฎ เจริญใจ (Aukrit Chalernjai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก aukrit.cha@cmu.ac.th