สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

สาขาทันตกรรมจัดฟัน เปิดรับนักศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จำนวนหลายหลักสูตร หลักสูตรปัจจุบันที่เปิดรับ ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) เปิดรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537

2. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน เปิดรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน เปิดรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2566

ติดต่อเรา

ortho.dent@cmu.ac.th

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร