สาขาปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาปริทันตวิทยา

สาขาปริทันตวิทยา

ติดต่อเรา

dent.cmu.ac.th

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปริทันตวิทยา แบบ 2 สาขาวิชาปริทันตวิทยา

หลักสูตรปริทันตวิทยา เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะปริทันต์ซึ่งเป็นอวัยวะรองรับฟัน โดยประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะปริทันต์พยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะปริทันต์ ซึ่งครอบคลุมถึงการวินิจฉัย ป้องกัน วางแผนการรักษา และรักษาโรคปริทันต์ในทุกระดับความรุนแรง การรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม นักศึกษาบัณฑิตจะได้ปฏิบัติงานศัลยกรรมปริทันต์ชนิดต่างๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรักษา และต่อยอดความรู้พื้นฐานทางคลินิก และทันตกรรมงานวิชาการที่ทันสมัยเพื่อนำความรู้ทางปริทันตวิทยามาปรับใช้อย่างบูรณาการกับงานในสาขาอื่นๆ ได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาปริทันตวิทยา

หลักสูตรปริทันตวิทยา เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะปริทันต์ซึ่งเป็นอวัยวะรองรับฟัน โดยประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะปริทันต์พยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะปริทันต์ ซึ่งครอบคลุมถึงการวินิจฉัย ป้องกัน วางแผนการรักษา และรักษาโรคปริทันต์ในทุกระดับความรุนแรง การรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม นักศึกษาบัณฑิตจะได้ปฏิบัติงานศัลยกรรมปริทันต์ชนิดต่างๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรักษา และต่อยอดความรู้พื้นฐานทางคลินิก และทันตกรรมงานวิชาการที่ทันสมัยเพื่อนำความรู้ทางปริทันตวิทยามาปรับใช้อย่างบูรณาการกับงานในสาขาอื่นๆ ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร