คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าภาควิชาคณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

รศ.ทพ.ดร. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร

Taweesak Prasansuttiporn
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ผศ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี

Teerapong Mamanee
หัวหน้าสาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์

ผศ.ทพ.ดร. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

Phumisak Louwakul
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

ผศ.ทพญ. ดรุณี โอวิทยากุล

Darunee Owittayakul
ประธานหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ