นักศึกษาแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านทันตกรรมระยะสั้น และสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภาษาร่วมกัน และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายทางวิชาการกับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ สถาบัน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สถาบันที่มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา

- Ludwig-Maximilians-University, Germany
- Niigata University, Japan
- Tohoku University, Japan
- Osaka University, Japan
- School of Dentistry, Chonnam National University, South Korea
- College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University, Taiwan R.O.C
- Wuhan University, China
- Kunming Medical University, China
- Saveetha Dental College, India
- Faculty of Medicine, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia