บริการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

บริการสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SVG

บริการของมหาวิทยาลัย

ติดต่อ/สอบถาม งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

งานทะเบียน/งานการเรียนการสอน

053-944476, 053-944421

งานหลักสูตร

053-944420

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

053-944477