คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการอำนวยการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ประธานกรรมการ
ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัตนา อัมไพรวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัตนา อัมไพรวรรณ

กรรมการ
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

กรรมการ