แพทย์/ทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม

# ชื่อ นามสกุล อีเมล
1 ทพญ. ขวัญชนก ตันวัฒนากูล (Khwanchanok Tunwattanagul) โรงพยาบาลทันตกรรม khwanchanok.t@cmu.ac.th
2 ทพญ. จุฑามาส น้อยนารถ (Jutamas Noynart) โรงพยาบาลทันตกรรม Jutamas.noynart@cmu.ac.th
3 นาย ชัยวัฒน์ อุดมสวัสดิ์ (Chaiwat Udomsawat) โรงพยาบาลทันตกรรม chaiwat.u@cmu.ac.th
4 ทพ. ชิตพล อุไรพันธ์ (Chittapon Auraipant) โรงพยาบาลทันตกรรม Chittapon.au@cmu.ac.th
5 ทพญ. ชุติกานต์ สมงาม (Chutikarn Somngam) โรงพยาบาลทันตกรรม Chutikarn.somn@cmu.ac.th
6 ทพญ. ฐิตาพร ไชยศึก (Thitaporn Chaiyasuek) โรงพยาบาลทันตกรรม thitaporn.c@cmu.ac.th
7 ทพ. ณัฐชนน พรหมรักษ์ (Natchanon Promruck) โรงพยาบาลทันตกรรม natchanon.promruck@cmu.ac.th
8 ทพญ. ดนยา ภู่สันติพงษ์ (Donaya Poosontipong) โรงพยาบาลทันตกรรม donaya.poo@cmu.ac.th
9 ทพ. ธนโชติ กองสุภาพรรณ (Thanachot Kongsuphaphan) โรงพยาบาลทันตกรรม thanachot.k@cmu.ac.th
10 ทพญ. ธนพร พารีสอน (Thanaporn Pareson) โรงพยาบาลทันตกรรม thanaporn.pare@cmu.ac.th
11 ทพ. ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ (Thanapat Sangwattanarat) โรงพยาบาลทันตกรรม thanapat.sang@cmu.ac.th
12 ทพญ. ธัญพิชชา ลิมปนคุณ (Thanpichcha Limpanakun) โรงพยาบาลทันตกรรม thanpichcha.lim@cmu.ac.th
13 ทพ. นินัทธ์ กิตติปภัสสร (Ninat Kittipapatsorn) โรงพยาบาลทันตกรรม ninat.k@cmu.ac.th
14 อ.ทพ. ปฐมพงศ์ รุ่งเรืองศิลป์ (Pathompong Roongruangsilp) โรงพยาบาลทันตกรรม pathompong.r@cmu.ac.th
15 ศ.ปฏิบัติ ทพ. ดร. ปฐวี คงขุนเทียน (Pathawee Khongkhunthian) โรงพยาบาลทันตกรรม pathawee.k@cmu.ac.th
16 ทพ. ปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา (Parinya Kaewwongwattana) โรงพยาบาลทันตกรรม parinya.kaew@cmu.ac.th
17 ทพญ. พิจิตรา จันคณา (Pijittra Jankana) โรงพยาบาลทันตกรรม pijittra.j@cmu.ac.th
18 ทพญ. พิชชา ธรรมจักร์ (Pitcha Thammajak) โรงพยาบาลทันตกรรม pitcha.th@cmu.ac.th
19 ทพญ. พุธิดา ปิ่นทองหล่อ (Putida Pinthonglor) โรงพยาบาลทันตกรรม putida.pin@cmu.ac.th
20 ทพญ. ยศวรรณ หมื่นสายญาติ (Yotsawan Muensaiyat) โรงพยาบาลทันตกรรม yotsawan.m@cmu.ac.th
21 ทพญ. รัฐธนาภรณ์ เครือมูล (Rattanaporn Khrueamun) โรงพยาบาลทันตกรรม rattanaporn.kh@cmu.ac.th
22 ทพญ. วริศรา เมธารณรัตน์ (Warisara Metharonarat) โรงพยาบาลทันตกรรม warisara.metha@cmu.ac.th
23 ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง (Weerapan Aunmeungtong) โรงพยาบาลทันตกรรม weerapan.a@cmu.ac.th
24 นพ.ทพ. สหธัช แก้วกำเนิด (Sahatut Kaewkumnert) โรงพยาบาลทันตกรรม sahatut.kae@cmu.ac.th
25 ทพ. สุขชัย มะโนวรรณ (Sookchai Manowan) โรงพยาบาลทันตกรรม sookchai.m@cmu.ac.th