คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี

รองคณบดี

รศ.ทพญ. สั่งสม ประภายสาธก

Sangsom Prapayasatok
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- ด้านธุรการ บริหารบุคคล และพัฒนาบุคลากร
- ด้านเลขานุการผู้บริหาร
- ด้านทุนพัฒนาบุคลากร
- ด้านบริหารการจัดการความรู้
- ด้านการสนับสนุนอดีตบุคลากรคณะฯ
- ด้านการเงิน เฉพาะการอนุมัติการหักเงินเดือนเนื่องจากการลากิจ และการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา

ผศ.ทพญ.ดร. สการัตห์ ณ ลำปาง

Sakarat Nalampang
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
- ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านกิจการพิเศษ

รศ.ทพญ.ดร. ธนิดา ศรีสุวรรณ

Tanida Srisuwan
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านบริหารงานวิจัย
- ด้านการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยทางทันตแแพทยศาสตร์ และทันตวัสดุศาสตร์
- ด้านวารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
- ด้านห้องสมุด

ผศ.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ

Chonatee Chinkrua
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- ด้านการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- ด้านการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
- ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- ด้านโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รศ.ทพญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล

Pimduen Rungsiyakull
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา
- ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ด้านงบประมาณ
- ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพองค์กร
- ด้านการจัดการแผนทันตสุขภาพผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
- ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ด้านการฝึกอบรมความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ
- ด้านการเงินเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์

Pisaisit Chaijareenont
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
- ด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
- ด้านงานซ่อมบำรุง
- ด้านการเงิน
- ด้านการพัสดุ

ผศ.ทพญ. วีรนุช ทองงาม

Weeranuch Thongngarm
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
- ด้านการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ด้านการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
- ด้านการเงินเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี

ผศ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์

Pattarika Angkasith
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
- ด้านการศึกษาต่อเนื่อง
- ด้านการฝึกอบรมระยะสั้น

ผศ.ทพญ.ดร. ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง

Pinpinut Wanichsaithong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
- ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพองค์กร
- ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ด้านการรับฟังเสียงจากลูกค้า

ผศ.ทพ. ณัชพล จมูศรี

Nutchapon Chamusri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- ด้านกิจกรรมนักศึกษา
- ด้านทุนการศึกษา และการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา
- ด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา
- ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมบริการ

ผศ.ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

Yuthakran Aschaitrakool
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมบริการ

เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาว ธัญญาภรณ์ อินทะไชย Tanyaporn Intachai

นางสาว ธัญญาภรณ์ อินทะไชย

Tanyaporn Intachai
เลขานุการ