ค้นหาบุคลากร

# ชื่อ นามสกุล อีเมล
1 อ.ทพญ.ดร. กชกร บุญยะเลขา (Kotchakorn Boonyaleka) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา kotchakorn.boon@cmu.ac.th
2 นางสาว กชนภัส อินต๊ะใจ (Kohnapat Intajai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา kodnapat.intajai@cmu.ac.th
3 อ.ทพ.ดร. กชพล คูหารัตนไชย (Kachaphol Kuharattanachai) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน kachaphol.ku@cmu.ac.th
4 นางสาว กนกพร แสงสุข (Kanokporn Sangsuk) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ kanokporn.sangsuk@cmu.ac.th
5 นาง กนกพรรณ ช่วงโสม (Kanokpan Permsup) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย kanokpan.ch@cmu.ac.th
6 นางสาว กนกวรรณ ทิพยะ (Kanokwan Thipphaya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน kanokwan.th@cmu.ac.th
7 นางสาว กมลวรรณ ศักดิ์คงแก่นสาร (Kamolwan Sakkhongkaensan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา kamolwan.sak@cmu.ac.th
8 นาย กรกฎ อาวรณ์ (Korakod Aworn) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ Korakod.arworn@cmu.ac.th
9 นาง กรกมล ภักดีฤทธิบุตร (Kornkamol Phakdeerittibutr) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล kornkamol.ph@cmu.ac.th
10 นางสาว กรพินธ์ มาฆพัฒนสิน (Korapin Makhapattanasin) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ korapin.m@cmu.ac.th
11 นางสาว กรรณิการ์ ไชยวัณ (Kunnika Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมบูรณะ kunnika.ch@cmu.ac.th
12 นางสาว กรองกาญจน์ ใจคำปัน (Krongkan Jaikampan) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานวิจัย krongkan.j@cmu.ac.th
13 นางสาว กฤตพร ปาลี (Krittaporn Palee) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานวิจัย krittaporn.p@cmu.ac.th
14 นางสาว กฤตาณัฐ ธาราพรรค์ (Kittanut Taraphan) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ Kittanut.ta@cmu.ac.th
15 อ.ทพ. กฤตานน อังคนาวราพันธุ์ (Kitanon Angkanawaraphan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน kitanon.ang@cmu.ac.th
16 นาย กฤษฎา สายกับ (Kritsada Saikab) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ kritsada.sai@cmu.ac.th
17 นาย กฤษฎา มาปลิว (Kritsada Maplew) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ kritsada.maplew@cmu.ac.th
18 นาย กฤษฏานนท์ ชมภูถี (Krittanont Chomputee) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ jirachapat.ch@cmu.ac.th
19 นาย กฤษดา ไชยวาปิน (Kritsada Chaiwapin) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ kritsada.c@cmu.ac.th
20 นางสาว กลิ่นแก้ว วุฒิ (KLINKEAW WUTTI) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ klinkeaw.w@cmu.ac.th
21 นาย กษิดิศ มณียศ (Kasidit Maneeyot) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายโสตทัศนศึกษา kasidit.m@cmu.ac.th
22 อ.ทพ. ก้องภพ พิทักษ์สินสุข (Kongphop Phithaksinsuk) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล kongphop.p@cmu.ac.th
23 ผศ.ทพญ.ดร. กันยารัตน์ คอวนิช (Kanyarat Korwanich) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน kanyarat.korwanich@cmu.ac.th
24 นางสาว กัลยา สิทธิผล (Kanlaya Sittipon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน kanlaya.sittipon@cmu.ac.th
25 นางสาว กัลยา เลาหาง (Kanlaya Laohang) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา kanlaya.laohang@cmu.ac.th
26 นางสาว กาญจนา ปิงกุล (Kanjana Pingkun) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ kanjana.pingkun@cmu.ac.th
27 นางสาว กาญจนาพร ชัยเทพ (Kanjanapon Chaithep) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม kanjanapon.c@cmu.ac.th
28 นางสาว กานต์นรี หล่ำสาย (Karnnaree Lumsai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย karnnaree.lu@cmu.ac.th
29 นางสาว กิตติ์ธัญญา เครือโลมา (Kitthanya Krueloma) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักศึกษา kitthanya.k@cmu.ac.th
30 อ.ทพ.ดร. กิตติพงศ์ เลาสุวรรณ์ (Kittipong Laosuwan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก kittipong.l@cmu.ac.th
31 อ.ทพ.ดร. กิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง (Kittipit Klanliang) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ kittipit.k@cmu.ac.th
32 นาย กิติกรณ์ เมืองมา (Kitikorn Muangma) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก kitikorn.m@cmu.ac.th
33 นางสาว กุลชญา นาระจิตต์ (Kunchaya Narajit) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา medkaew.na@cmu.ac.th
34 ผศ.ทพ.ดร. กุลภพ สุทธิอาจ (Kullapop Suttiat) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ kullapop.s@cmu.ac.th
35 นางสาว กุลยา หิรัญวิทยากุล (Kulaya Hirunwittayakul) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ kulaya.hir@cmu.ac.th
36 นางสาว เกศินี ชนะชัยชมชื่น (Kesinee Chanachaichomchuen) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ Kesinee.cha@cmu.ac.th
37 นาย เกษม สนธิคุณ (Kasem Sonthikhun) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ kasem.son@cmu.ac.th
38 อ.ทพ. เกษมสันต์ สุจริตวณิช (Kasemsun Sujaritwanit) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
39 นางสาว เกษริน เรือนสุวรรณ (Kessarin Ruansuwan) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา kessarin.r@cmu.ac.th
40 ทพญ. ขวัญชนก ตันวัฒนากูล (Khwanchanok Tunwattanagul) โรงพยาบาลทันตกรรม khwanchanok.t@cmu.ac.th
41 รศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์ (Kanich Tripuwabhrut) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน kanich.t@cmu.ac.th
42 ผศ.ทพ.ดร. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ (Kathawut Tachasuttirut) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล kathawut.t@cmu.ac.th
43 นาง คุณัญญา นุชทิพย์ (Khunanya Nuchthip) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ khunanya.s@cmu.ac.th
44 นาย จงรักษ์ ถาคำติ๊บ (Chongrak Thakhamtib) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม chongrak.thakhamtip@cmu.ac.th
45 นาง จันทร์แรม คำอ้าย (Chanram Kam-ai) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา chanram.ka@cmu.ac.th
46 นาง จารุพร พินิจวงษ์ (Jaruporn Pinigwong) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ jaruporn.p@cmu.ac.th
47 ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ (Mr.Jitjiroj Ittichaicharoen) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก jitjiroj.itti@cmu.ac.th
48 ผศ.ทพญ. จินตนา อิทธิเดชารณ (Chintana Itthidecharon) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป chintana.itt@cmu.ac.th
49 นาย จิระศักดิ์ กำเพ็ญ (Jirasak Kamphen) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ jirasak.kamphen@cmu.ac.th
50 นาง จิราภรณ์ รัตนปัญญา (Jiraphorn Rattanapanya) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง jiraphorn.r@cmu.ac.th
51 ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราภรณ์ อินใจคำ (Jiraporn Injaicom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยคัดกรอง jiraporn.injaicom@cmu.ac.th
52 นางสาว จิราภรณ์ จันทเรียน (Jiraporn Juntharian) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล jiraporn.ju@cmu.ac.th
53 นางสาว จิราลักษณ์ ปองดอง (Jiraluck Pongdong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย jiraluck.p@cmu.ac.th
54 นางสาว จีราภรณ์ พนาลีอำรุง (Jeeraporn Panaleeamroong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล jeeraporn.pana@cmu.ac.th
55 ทพญ. จุฑามาส น้อยนารถ (Jutamas Noynart) โรงพยาบาลทันตกรรม Jutamas.noynart@cmu.ac.th
56 นางสาว จุไร เจิดสิริพันธ์พงศ์ (Jurai Choetsiriphanphong) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา churai.ch@cmu.ac.th
57 นางสาว เจนจิรา ปันอ้าย (Jenjira Pan-ai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย jenjira.p@cmu.ac.th
58 นาย เจริญ คำมา (Charoen Khamma) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี charoen.k@cmu.ac.th
59 นาย เจษฎา รอบรู้ (Jetsadar Robru) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ chetsada.robru@cmu.ac.th
60 นางสาว ฉวีวรรณ กาบแก้ว (Chaweewan Kapkaew) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี chaweewan.kapkaew@cmu.ac.th
61 นางสาว ฉัตรฑริกา ดมดอก (Chattarika Domdok) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี chattarika.d@cmu.ac.th
62 นางสาว ฉายสุดา พรหมจักร์ (Chaysuda Prommajag) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ chaysuda.p@cmu.ac.th
63 นางสาว ชฎาภา อินต๊ะ (Chadapa Inta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา chadapa.inta@cmu.ac.th
64 ผศ.ทพ. ชนธีร์ ชิณเครือ (Chonatee Chinkrua) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล chonatee.ch@cmu.ac.th
65 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีมูล (Chonnigarn Srimoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา chonnigarn.srimoon@cmu.ac.th
66 นางสาว ชนัญชิดา สาคุณา (Chananchida Sakuna) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา chananchida.s@cmu.ac.th
67 อ.ทพญ. ชนัดดา รัตนกรพันธ์ (Chanutda Rattanakornphan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล chanutda.ratt@cmu.ac.th
68 ผศ.ทพญ. ชนิกา แมนมนตรี (Chanika Manmontri) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก chanika.m@cmu.ac.th
69 ผศ.ทพ.ดร. ชยารพ สุพรรณชาติ (Chayarop Supanchart) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล chayarop.supanchart@cmu.ac.th
70 นาย ชัชวาลย์ ทาคำ (Chatchawan Thakham) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ chatchawan.th@cmu.ac.th
71 นาย ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ (CHATSRI KUANSUWAN) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ chatsri.k@cmu.ac.th
72 นาย ชัยพันธุ์ รุ่งประเสริฐสุข (Chaipan Rungprasertsuk) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ chaipan.rung@cmu.ac.th
73 นาย ชัยวัฒน์ อุดมสวัสดิ์ (Chaiwat Udomsawat) โรงพยาบาลทันตกรรม chaiwat.u@cmu.ac.th
74 นางสาว ชาลิสา กระจายกุศล (Chalisa Krajaikuson) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ chalisa.k@cmu.ac.th
75 ทพ. ชิตพล อุไรพันธ์ (Chittapon Auraipant) โรงพยาบาลทันตกรรม Chittapon.au@cmu.ac.th
76 ทพญ. ชุติกานต์ สมงาม (Chutikarn Somngam) โรงพยาบาลทันตกรรม Chutikarn.somn@cmu.ac.th
77 นาย เชียง ทองขันธ์ (Chieng Thongkhan) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายโสตทัศนศึกษา chieng.thong@cmu.ac.th
78 นาย โชติพัฒน์ มงคล (CHOTIPHAT MONGKON) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ chotiphat.m@cmu.ac.th
79 อ.ทพญ. ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล (TANIDA KORJAROENRATTANAKUL) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ tanida.k@cmu.ac.th
80 ทพญ. ฐิตาพร ไชยศึก (Thitaporn Chaiyasuek) โรงพยาบาลทันตกรรม thitaporn.c@cmu.ac.th
81 นางสาว ฐิติมา ศรีสวัสดิ์ (Thitima Srisawat) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ thitima.sr@cmu.ac.th
82 ผศ.ทพ. ณัชพล จมูศรี (Nutchapon Chamusri) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก nutchapon.c@cmu.ac.th
83 นางสาว ณัฐกฤตา ตุงคะรัตน์ (Nathakrita Tungkarut) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน nathakrita.tungkarut@cmu.ac.th
84 อ.ทพ. ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ (Nattakan Chaipattanawan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก nattakan.chai@cmu.ac.th
85 ทพ. ณัฐชนน พรหมรักษ์ (Natchanon Promruck) โรงพยาบาลทันตกรรม natchanon.promruck@cmu.ac.th
86 อ.ทพญ. ณัฐณิชา เกตุชัยโกศล (Natnicha Ketchaikosol) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก natnicha.ketc@cmu.ac.th
87 นาย ณัฐนนท์ คำนวล (Nattanon Komnuan) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ nattanon.k@cmu.ac.th
88 อ.ทพญ. ณัฐนิช บุญทรง (Nattanit Boonsong) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก Nattanit.b@cmu.ac.th
89 นาย ณัฐพงศ์ คำปัน (Natthapong Kumpun) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ natthapong.k@cmu.ac.th
90 นาย ณัฐภัทร น้อยหัวหาด (Nathapat ์Noyhuahard) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายโสตทัศนศึกษา nathapat.n@cmu.ac.th
91 อ.ทพ. ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ (Nathawat Pleumsamran) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ nathawat.p@cmu.ac.th
92 นาย ณัฐวุฒิ สุริยวรรณ (Natthawut Suriyawan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย natthawut.su@cmu.ac.th
93 ทพญ. ดนยา ภู่สันติพงษ์ (Donaya Poosontipong) โรงพยาบาลทันตกรรม donaya.poo@cmu.ac.th
94 นางสาว ดนิตา ไชยเศรษฐ (Danita Chaiyasate) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/พัสดุ preeyanit.c@cmu.ac.th
95 อ.ทพ. ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล (Danupong Chaiariyakul) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ danupong.c@cmu.ac.th
96 ผศ.ทพญ. ดรุณี โอวิทยากุล (Darunee Owittayakul) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป darunee.o@cmu.ac.th
97 นางสาว ดวงกมล ทับบุญ (Duangkamon Tupboon) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา duangkamon.tup@cmu.ac.th
98 นางสาว ดวงฤทัย ใจเย็น (Duangruethai Jaiyen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล duangruethai.j@cmu.ac.th
99 นาย ดุลยฤทธิ์ สิงห์ต๊ะแก้ว (Dunyarit Singtakaew) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยบริหารและธุรการ การเงินและพัสดุ dunyarit.s@cmu.ac.th
100 นาง ดุษฎีบูล บุตรสีทา (Dusadeeboon Bootsritha) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย dusadeeboon.boot@cmu.ac.th
101 อ.ทพ. ตรีภพ ปิติวรรณ (Treephop Pitiwan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป treephop.p@cmu.ac.th
102 นาย ต่อตระกูล พนาบุญเจริญ (Totrakun Phanabuncharoen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก totrakun.p@cmu.ac.th
103 นาย เตรียม จุปะมัดถา (Triam Chupamadtha) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม triam.chu@cmu.ac.th
104 นาย ทนงศักดิ์ รัตนชูโชค (Tanongsak Rattanachuchok) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ tanongsak.r@cmu.ac.th
105 รศ.ทพ.ดร. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร (Taweesak Prasansuttiporn) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ taweesak.p@cmu.ac.th
106 นางสาว ทัชชภร อักษรทิพย์ (Tatchaporn Akksornthip) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม tatchaporn.a@cmu.ac.th
107 อ.ทพญ.ดร. ทัดกมล ครองบารมี (Tadkamol Krongbaramee) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ tadkamol.k@cmu.ac.th
108 ผศ.ทพญ. ทัดจันทร์ ครองบารมี (Tadchan Krongbaramee) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ tadchan.k@cmu.ac.th
109 นางสาว ทัศนีย์ ปันแก้ว () โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล tadsanee.p@cmu.ac.th
110 อ.ทพญ. ทิฆัมพร มะลิซ้อน (Thikumpond Malison) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน thikumpond.m@cmu.ac.th
111 นาง ทีปกา จิรพรสวัสดิ์ (Teepaka) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก teepaka.jira@cmu.ac.th
112 ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ปรีชา (Thongchai Preecha) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย thongchai.p@cmu.ac.th
113 ทพ. ธนโชติ กองสุภาพรรณ (Thanachot Kongsuphaphan) โรงพยาบาลทันตกรรม thanachot.k@cmu.ac.th
114 นาย ธนบดี ธรรมรักษา (Thanabodee Thammaraksa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา
115 นางสาว ธนพร เมืองจันทร์ () ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ tanaporn.m@cmu.ac.th
116 นางสาว ธนพร ไชยเลิศ (Thanaporn Chailert) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ thanaporn.chailert@cmu.ac.th
117 ทพญ. ธนพร พารีสอน (Thanaporn Pareson) โรงพยาบาลทันตกรรม thanaporn.pare@cmu.ac.th
118 นางสาว ธนพร ขัดใจวงศ์ (Thanaporn Kadjaiwong) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล acharaporn.k@cmu.ac.th
119 ดร. ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ (Thanapat Sastraruji) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ศูนย์วิจัยทางทันตแพทย์ thanapat.s@cmu.ac.th
120 ทพ. ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ (Thanapat Sangwattanarat) โรงพยาบาลทันตกรรม thanapat.sang@cmu.ac.th
121 นาย ธนยง ไชยวงศ์ (Tanayong Chaiwong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Tanayong.c@cmu.ac.th
122 นาย ธนวัฒน์ ปินตา (Thanawat Pinta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม thanawat.pinta@cmu.ac.th
123 นาง ธนัชพร ใจคอดี (Thanatporn Chaikordee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก thanatchaphon.c@cmu.ac.th
124 นางสาว ธนัญญา กัณทา (THANANYA Kanta) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ thananya.kanta@cmu.ac.th
125 นางสาว ธนิฐา สิงห์ต๊ะแก้ว (Thanitha Singtakaew) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา angkana.sing@cmu.ac.th
126 รศ.ทพญ.ดร. ธนิดา ศรีสุวรรณ (Tanida Srisuwan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ tanida.srisuwan@cmu.ac.th
127 นางสาว ธรรมรัฐ เต็มอรุณรุ้ง (Thammarat Tamaroonrung) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ thammarat.t@cmu.ac.th
128 นาย ธวัชชัย มั่งมูล (Thawatchai mangmoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล thawatchai.m@cmu.ac.th
129 นางสาว ธัญญพัทธ์ ธีรโรจน์แสงทอง (Thanyaphat Treerarotsangtong) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม bradtana.chang@cmu.ac.th
130 นางสาว ธัญญรัตน์ ท้าวอาษา (Thanyarat Thaoarsa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา Thanyarat.tha@cmu.ac.th
131 นางสาว ธัญญา ชาติไพศาล (Thanya Chatphaisan) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ thanya.ch@cmu.ac.th
132 นางสาว ธัญญาภรณ์ อินทะไชย (Tanyaporn Intachai) สำนักงานคณะ tanyaporn.i@cmu.ac.th
133 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เสนธรรม (Tunyaluck Sentum) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานวิจัย tunyaluck.s@cmu.ac.th
134 นางสาว ธัญญาสรณ์ โป๊ะทู (Thanyason Poathu) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ thanyason.p@cmu.ac.th
135 ทพญ. ธัญพิชชา ลิมปนคุณ (Thanpichcha Limpanakun) โรงพยาบาลทันตกรรม thanpichcha.lim@cmu.ac.th
136 อ.ทพ. ธารินทร์ เพียงสุข (Tarin Piangsuk) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ tarin.p@cmu.ac.th
137 นางสาว ธิดา แซ่ยะ (Thida Sae ya) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ thida.s@cmu.ac.th
138 นาย ธีรภัทร บุญแสงขัติ (Teerapat Boonsangkut) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานวิจัย teerapat.boon@cmu.ac.th
139 ผศ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี (Teerapong Mamanee) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ teerapong.m@cmu.ac.th
140 ผศ.ทพ. ธีรัช สว่างปัญญางกูร (Teerat Sawangpanyangkura) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา teerat.sawang@cmu.ac.th
141 นาย ธีรุตม์ พรหมมา (Teerut Phomma) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน teerut.p@cmu.ac.th
142 นาย นพดล พรมมาลา (noppadon phrommala) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม noppadon.phrommala@cmu.ac.th
143 นาย นพรัตน์ พึ่งป่า (Nopparat Phungpa) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ nopparat.p@cmu.ac.th
144 นาย นพรัตน์ ตาลสม (Nopparat Tansom) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/พัสดุ nopparat.tansom@cmu.ac.th
145 นาย นพรุจ ปัญญาเพิ่ม (Nopparuj Panyaperm) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล nopparuj.p@cmu.ac.th
146 อ.ทพ. นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ (Nopawong Luevitoonvechakij) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ nopawong.l@cmu.ac.th
147 อ.ทพญ.ดร. นภัสสร อิ่มเอิบ (Napatsorn Im-erb) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล napatsorn.i@cmu.ac.th
148 นางสาว นภัสสรน์ นามวัง (Napassorn Narmwang) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา napassorn.na@cmu.ac.th
149 นาง นภาลัย ไชยวรรณ (Napalai Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย napalai.upananchai@cmu.ac.th
150 นาย นรินทร์ สิงห์แก้วฟู (Narin Singkaewfoo) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยคัดกรอง narin.sing@cmu.ac.th
151 นางสาว นฤทัย วันศรี (Naruethai Wansri) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล orathai.wansri@cmu.ac.th
152 นาย นฤเบศร์ กันทา (Naruebet Kanta) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ naruebet.k@cmu.ac.th
153 อ.ทพญ. นฤภร วินัยโกศล (Naruephorn Vinaikosol) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ naruephorn.v@cmu.ac.th
154 ผศ.ทพ.ดร. นฤมนัส คอวนิช (Narumanas Korwanich) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน narumanas.k@cmu.ac.th
155 นางสาว นวพร สายวงค์ปัญญา (Nawaporn Saiwongpanya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย nawaporn.sai@cmu.ac.th
156 นางสาว นวสรณ์ ศรีลาเม (Nawasorn Srilamay) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ nawasorn.sr@cmu.ac.th
157 นาง นันทนัช วงศ์คำ (Nantanat Wongkham) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยคัดกรอง nanthanat.w@cmu.ac.th
158 นาย นันทพงศ์ ภูธรใจ (Nantapong Puthornjai) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/แผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลัง nantapong.p@cmu.ac.th
159 นางสาว นันทพัทธ์ ปัญญานะ (์Nanthaphat Panyana) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ratthanan.panyana@cmu.ac.th
160 นาง นันทวรรณ ชินวัตร (Nantawan Shinawatra) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานวิจัย nantawan.s@cmu.ac.th
161 นางสาว น้ำทิพย์ ขันตี (Namthip Khanti) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ namthip.k@cmu.ac.th
162 นาย นิกร จิโน (Nikorn Jino) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม nikorn.gino@cmu.ac.th
163 นาย นิกุล ไชยวรรณ (Nikul Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ nikul.c@cmu.ac.th
164 นางสาว นิทิพย์พร พงฟัง (Nithipporn Phongfang) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน nithipporn.ph@cmu.ac.th
165 ทพ. นินัทธ์ กิตติปภัสสร (Ninat Kittipapatsorn) โรงพยาบาลทันตกรรม ninat.k@cmu.ac.th
166 นางสาว นิรชา สีเขียว (Niracha Sikhiao) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย niracha.s@cmu.ac.th
167 นางสาว นิศา ประจักษ์กาญจนา (Nisa Prachakkanchana) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ nisa.p@cmu.ac.th
168 นาง นิศากานต์ ขาวเหลือง (Nisakarn Khaoluaeng) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา nisakan.k@cmu.ac.th
169 นางสาว นุจรี ทะแก้ว (Nujaree Takeaw) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน nujaree.t@cmu.ac.th
170 ผศ.พญ.ทพญ. นุชดา ศรียารัณย (Nutchada Sriyaranya) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล nutchada.s@cmu.ac.th
171 นางสาว นุชรา เป็กทอง (Nuchara Pegthong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล nuchara.p@cmu.ac.th
172 นางสาว นุชรินทร์ มูลใจหาญ (Nootcharin Moonjaihan) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ nootcharin.m@cmu.ac.th
173 นาง นุรียะฮ์ มณีรัตน์ (Nureeya Maneerat ) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา Nureeya.b@cmu.ac.th
174 ผศ.ทพ. บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์ (Boonchai Chaoklaiwong) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ boonchai.ch@cmu.ac.th
175 นางสาว บุญญาภรณ์ สุต๋า (Boonyapron Suta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก buaman.suta@cmu.ac.th
176 นางสาว บุญรักษา โรจนชีวะ (Boonruksa Rotjanacheewa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย boonruksa.r@cmu.ac.th
177 นางสาว บุษบรรณ ขันมะลิ (Budsabun Khanmali) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี budsabun.k@cmu.ac.th
178 นางสาว เบญจมาศ ปฏิมูล (Benchamas Patimoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม benchamas.patimoon@cmu.ac.th
179 นางสาว เบญจมาศ มีใจดี (Benchamat Michaidee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก benjamas.meejaidee@cmu.ac.th
180 นาง เบญจวรรณ มังทา (Benjawan Mungta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก benjawan.mongta@cmu.ac.th
181 อ.ทพญ. เบญญาภา ศิรินิรันดร์ (Benyapha Sirinirund) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา benyapha.s@cmu.ac.th
182 นาย ปฏิภาณ มอญไข่ (Patiphan Monkai) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ patiphan.monkai@cmu.ac.th
183 อ.ทพ. ปฐมพงศ์ รุ่งเรืองศิลป์ (Pathompong Roongruangsilp) โรงพยาบาลทันตกรรม pathompong.r@cmu.ac.th
184 ศ.ปฏิบัติ ทพ. ดร. ปฐวี คงขุนเทียน (Pathawee Khongkhunthian) โรงพยาบาลทันตกรรม pathawee.k@cmu.ac.th
185 นาง ปฑิตพร แสนญาติสมุทร (Patetapon Sanyadsamute) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา patetapon.a@cmu.ac.th
186 นางสาว ปทิตตา เงาผ่อง (Pathitta Ngaophong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Pathitta.n@cmu.ac.th
187 นางสาว ปพิชญา ศรีวิชัย (Papitchaya Srivichai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ papitchaya.s@cmu.ac.th
188 นาย ประทีป พิโลนพงศธร (Prateep Pilonepongsatorn) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายโสตทัศนศึกษา prateep.p@cmu.ac.th
189 นาย ประวิทย์ สายตา (Prawit Saita) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา Prawit.saita@cmu.ac.th
190 อ.ทพ. ประวีณ ไผ่วงษ์ (PRAWEEN PHAIWONG) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ praween.p@cmu.ac.th
191 นาย ปรัชญา จินใจ (Pratchaya Jinjai) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา Pratchaya.jinjai@cmu.ac.th
192 นาย ปรัชญา พิทาคำ (Pratchaya Pitakam) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/พัสดุ pratchaya.p@cmu.ac.th
193 นางสาว ปรางทอง แก้วนอก (Prangtong Kaewnok) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี prangtong.k@cmu.ac.th
194 นางสาว ปรางทิพย์ ศรีระพงษ์ (Prangtip Srirapong) ศูนย์ทันตกรรมบริการ prangtip.s@cmu.ac.th
195 นาง ปราณี ทองอินทร์ (Pranee Thong in) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ pranee.t@cmu.ac.th
196 นางสาว ปริญญา ปู่เข้า (Parinya Pookhao) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน Parinya.po@cmu.ac.th
197 ทพ. ปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา (Parinya Kaewwongwattana) โรงพยาบาลทันตกรรม parinya.kaew@cmu.ac.th
198 นาง ปริยากร มงคลจันทร์ (Priyakorn Mongkoljan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ฯ priyakorn.m@cmu.ac.th
199 นาย ปรีดา คำอ้าย (Preeda Kamai) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ preeda.ka@cmu.ac.th
200 นางสาว ปรียา พอจิต (Preeya Pojit) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยบริหารและธุรการ การเงินและพัสดุ preeya.pojit@cmu.ac.th
201 นางสาว ปรียารัตน์ ใจมั่น (Preeyarat Jaiman) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ Preeyarat.j@cmu.ac.th
202 นางสาว ปวิชญา สุขสง (Pawichaya Suksong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล pawichaya.s@cmu.ac.th
203 นางสาว ปวีณา เพ็ชรอร่าม (Paweena Phet-aram) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ Paweena.ph@cmu.ac.th
204 นางสาว ปสุดา ห้วยไพรจิตร (Pasuda Huoipaijit) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล pasuda.h@cmu.ac.th
205 นาย ปัทมินทร์ เมฆบังวัน (Pattamin Makbangwan) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี pattamin.m@cmu.ac.th
206 นาย ปาฏิหาริย์ พิทาคำ (Patiharn Pitakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ patiharn.p@cmu.ac.th
207 นางสาว ปานชีวา มหาเพชรไพบูลย์ (Pancheewa Mahapetphaiboon) สำนักงานคณะ/งานห้องสมุด alisa.maha@cmu.ac.th
208 นางสาว ปาริดา จาดจิน (Parida Chatchin) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/พัสดุ parida.chatchin@cmu.ac.th
209 นาง ปิ่นแก้ว ขจรศักดิ์ (Pinkaew Kajonsak) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย pinkaew.nonkum@cmu.ac.th
210 นางสาว ปิ่นบวร บุญบวรนันท์ (Pinbavorn Boonbawonnan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา pinbavorn.boon@cmu.ac.th
211 ผศ.ทพญ.ดร. ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง (Pinpinut Wanichsaithong) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน pinpinut.w@cmu.ac.th
212 นาง ปิมปา เฟร์แกล (Pimpa Ferquel) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง Pimpa.fer@cmu.ac.th
213 นาง ปิยภรณ์ เขียวยะ (Piyaporn Keawya) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ piyaporn.pongkasor@cmu.ac.th
214 นาย ปิยวัฒน์ เตชะ (Piyawat Techa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก Piyawat.t@cmu.ac.th
215 ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนารถ จาติเกตุ (Piyanart Chatiketu) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน piyanart.c@cmu.ac.th
216 ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนุช เพิ่มพานิช (Piyanuj Permpanich) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา piyanuj.permpa@cmu.ac.th
217 นางสาว ปิยะภรณ์ นุจร (Piyaporn Nujorn) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ piyaporn.nujorn@cmu.ac.th
218 นางสาว เปมิกา ปัญญาวรชัย (Pamika Pannauaorachai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย pamika.p@cmu.ac.th
219 นาง เปี่ยมขวัญ วุฒิชมภู (Piamkwan Wuttichompoo) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี piamkwan.w@cmu.ac.th
220 นาย ผล ตากันธา (Pol Takanta) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล pol.t@cmu.ac.th
221 นาย พงษ์สิริ อมรอรุณโรจน์ (Pongsiri Amonaroonroad) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล pongsiri.a@cmu.ac.th
222 ศ.ปฏิบัติ ทพญ. ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว (Panarat Kodkeaw) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ panarat.k@cmu.ac.th
223 นางสาว พรนภัส จิรธารเจริญ (Phonnapad Chirathancharoen) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ phonnapad.c@cmu.ac.th
224 นางสาว พรนภา พรวญหาญ (Pornnapha Pruanhan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย pornnapha.p@cmu.ac.th
225 นาง พรประภา โนจา (Pornprapha Noja) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล pornprapha.noja@cmu.ac.th
226 อ.ทพญ. พรภัทรา จุฬามณี (Pornpattra Chulamanee) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Pornpattra.c@cmu.ac.th
227 ผศ.ทพญ. พรรณวดี พันธัย (Panwadee Bandhaya) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา panwadee.b@cmu.ac.th
228 นางสาว พรรณิภา อินต๊ะคง (Pannipa Intakong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก pannipa.i@cmu.ac.th
229 นางสาว พรลภัส มานิตย์ (Pornrapas Manit) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ pornrapas.m@cmu.ac.th
230 นาง พรสวรรค์ ไชยวรรณ (Pornsawan Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยเภสัชกรรม pornsawan.chaiwan@cmu.ac.th
231 นางสาว พัชนิดา ปันใจ (Patchanida Panjai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน patchanida.panjai@cmu.ac.th
232 ผศ.ทพญ. พัชนี ชูวีระ (Patchanee Chuveera) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป patchanee.ch@cmu.ac.th
233 นางสาว พัชร์สิตา ปะระมะ (Patsita Parama) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา patsita.p@cmu.ac.th
234 นาง พัชราภรณ์ ปันจุติ (Patcharaporn Punjuti) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม patcharaporn.punjuti@cmu.ac.th
235 ผศ.ทพญ.ดร. พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์ (Patcharawan Silthampitag) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ patcharawan.sil@cmu.ac.th
236 นางสาว พัชรินทร์ ไชยลังกา (Phatcharin Chailangka) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา Phatcharin.Ch@cmu.ac.th
237 ผศ.ทพญ.ดร. พัทนินทร์ มนตรีขจร (PATTANIN MONTREEKACHON) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา pattanin.m@cmu.ac.th
238 นาย พันธ์วริศ สุคันธมาลา (Panwarit Sukantamala) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานวิจัย panwarit.s@cmu.ac.th
239 ทพญ. พิจิตรา จันคณา (Pijittra Jankana) โรงพยาบาลทันตกรรม pijittra.j@cmu.ac.th
240 ทพญ. พิชชา ธรรมจักร์ (Pitcha Thammajak) โรงพยาบาลทันตกรรม pitcha.th@cmu.ac.th
241 พญ. พิชญาภรณ์ รังคกูลนุวัฒน์ (Pitchayaporn Rangkakulnuwat) โรงพยาบาลทันตกรรม pitchayaporn.r@cmu.ac.th
242 นางสาว พิทยาภรณ์ แสนสนิท (Phittayaphorn Saensanit) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี phittayaporn.s@cmu.ac.th
243 นาย พิทักษ์ แสนคำ (Pitak Saenkham) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยเวชระเบียน ประสานสิทธิ์และประชาสัมพันธ์ pitak.s@cmu.ac.th
244 นางสาว พิมญาดา พิทาคำ (Pimyada Pitakam) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/เลขานุการผู้บริหาร pimyada.pitakam@cmu.ac.th
245 นางสาว พิมพ์ชนก ใจเฉลียว (Phimchanok Jaichaliao) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล nudt.einta@cmu.ac.th
246 รศ.ทพญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล (Pimduen Rungsiyakull) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th
247 นาย พิราภรณ์ โพทะยะ (Piraporn Potaya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ piraporn.p@cmu.ac.th
248 ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกุล (Piriya Cherdsatirakul) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ piriya.che@cmu.ac.th
249 ผศ.ทพ.ดร. พิริยะ ยาวิราช (PIRIYA YAVIRACH) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ piriya.ya@cmu.ac.th
250 นาง พิศมัย วงค์สุวรรณ (Pitsamai Wongsuwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย pitsamai.wong@cmu.ac.th
251 ผศ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์ (Pisaisit Chaijareenont) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ pisaisit.c@cmu.ac.th
252 นางสาว พีรญา แสงบุญ (Peeraya Sangboon) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา peeraya.s@cmu.ac.th
253 ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร (Piranit Kantaputra) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก piranit.k@cmu.ac.th
254 นาย พีรวัส อินตา (Peerawas Inta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม peerawas.inta@cmu.ac.th
255 อ.ทพ. พุฒิพงศ์ ศรีภินันท์ (Puttipong Sripinun) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน puttipong.s@cmu.ac.th
256 ทพญ. พุธิดา ปิ่นทองหล่อ (Putida Pinthonglor) โรงพยาบาลทันตกรรม putida.pin@cmu.ac.th
257 นางสาว เพ็ญนภา ปาอินทร์ (Pennapa Pa-in) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ pennapa.pa@cmu.ac.th
258 ดร. เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์ (Phenphichar Wanachantararak) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ศูนย์วิจัยทางทันตแพทย์ phenphichar.w@cmu.ac.th
259 นางสาว แพรพรรณ ปาลี (Praepan Palee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย praepan.p@cmu.ac.th
260 นาง แพรวไพลิน สุระชัย (Praewpailin Surachai) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ praewpailin.th@cmu.ac.th
261 นาง ภคภรณ์ นิภาวงษ์ (Pakapohn Nipawong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยเภสัชกรรม pakaporn.n@cmu.ac.th
262 นางสาว ภักจิรา คำทอง (Pakjira Komtong) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล pakjira.ko@cmu.ac.th
263 นาย ภัทร ทายะติ (Phatthara Tayati) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ phatthara.t@cmu.ac.th
264 ผศ.ทพญ.ดร. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์ (Phattharanat Banthitkhunanon) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ phattharanat.banthit@cmu.ac.th
265 นางสาว ภัทรดา สิงทะนะ (Phattharada Shingtana) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก pattharada.singthana@cmu.ac.th
266 ผศ.ทพญ. ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ (Phattaranant Mahasantipiya) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล phattaranant.mah@cmu.ac.th
267 ผศ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์ (Pattarika Angkasith) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ pattarika.a@cmu.ac.th
268 ผศ.ทพญ. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์ (Pattriyaporn Boonyawong) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก pattriyaporn.b@cmu.ac.th
269 นาย ภาณุพงศ์ ใจแก้ว (panupong jaikaew) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก panupong.j@cmu.ac.th
270 นาย ภาณุมาศ กระดิ่ง () โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมบูรณะ phanumad.g@cmu.ac.th
271 นาย ภานุวัฒน์ สุนะรินทร์ (Panuwat Sunarin) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ panuwat.s@cmu.ac.th
272 รศ.ทพญ. ภาพิมล ชมภูอินไหว (Papimon Chompu-Inwai) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก papimon.c@cmu.ac.th
273 นางสาว ภาริณีย์ งามเมือง (Parinee Ngammuang) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา parinee.ng@cmu.ac.th
274 นาย ภูมิพกานต์ บุญพิมพ์ (Poomphakan Boonphim) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายโสตทัศนศึกษา poomphakan.b@cmu.ac.th
275 อ.ทพ. ภูมิรพี ศรีวิจิตร (Bhumrapee Srivichit) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล bhumrapee.s@cmu.ac.th
276 ผศ.ทพ.ดร. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล (Phumisak Louwakul) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ phumisak.l@cmu.ac.th
277 ผศ.ทพ. ภูสิต กาญจนะวสิต (Phusit Kanchanavasita) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ phusit.k@cmu.ac.th
278 นาย มงคล รอบรู้ (Mongkhon Ropru) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม mongkhon.r@cmu.ac.th
279 นางสาว มนัสพร มิตรสาธิต (Manasaphorn Midsatit) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ manasaphorn.m@cmu.ac.th
280 นางสาว มลิวัลย์ ก้างออนตา (Maliwan Kangonta) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล maliwan.k@cmu.ac.th
281 นางสาว มะลิวัลย์ ยอดยิ่งหทัยกุล (Maliwan Yodyinghathaikun) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ maliwan.y@cmu.ac.th
282 นาง มัทกานต์ มั่งมูล (Matakarn Mangmoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา matakarn.ph@cmu.ac.th
283 นาย มานพ ดอกไม้ (Manop Dorkmay) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย manop.dorkmay@cmu.ac.th
284 รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล (Marasri Chaiworawitkul) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน marasri.chai@cmu.ac.th
285 รศ.ทพญ.ดร. มาริสา สุขพัทธี (Marisa Sukapattee) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ marisa.suka@cmu.ac.th
286 ทพญ. ยศวรรณ หมื่นสายญาติ (Yotsawan Muensaiyat) โรงพยาบาลทันตกรรม yotsawan.m@cmu.ac.th
287 ผศ.ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล (Yuthakran Aschaitrakool) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล yuthakran.a@cmu.ac.th
288 นางสาว ยุพดี จีระประภา (Yupadee Jeeraprapa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก yupadee.jee@cmu.ac.th
289 นาง ยุพาพร เกียรติสกุลเจริญ (๊Yupaporn Kiatsakulcharoen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา yupaporn.kiatsakul@cmu.ac.th
290 นางสาว รติกร กิจธาดา (Ratikorn Kitthada) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ratikorn.ki@cmu.ac.th
291 นาง รวยรินทร์ ธิป้อ (Rouyrin Tipore) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา rouyrin.tipot@cmu.ac.th
292 นางสาว ระพีพรรณ นะที (Rapeepan Natee) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา rapeepan.n@cmu.ac.th
293 นางสาว รัชฎาพร ภักดี (Ratchadaporn Phakdee) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ ratchadaporn.phak@cmu.ac.th
294 ทพญ. รัฐธนาภรณ์ เครือมูล (Rattanaporn Khrueamun) โรงพยาบาลทันตกรรม rattanaporn.kh@cmu.ac.th
295 นางสาว รัตติกาล หมื่นแก้ว (Ruttikan Muenkaw) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี ruttikan.m@cmu.ac.th
296 นางสาว รัตน์ชนก ปัญญาอาจ (Rachanok Panyaarj) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ ratchanok.p@cmu.ac.th
297 นาย รัตนศักดิ์ พิทาคำ (Ratanasak Pitakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยเภสัชกรรม ratanasak.pitakam@cmu.ac.th
298 นางสาว รัตนา วงค์ทัย (Rattana Wongthai) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ rattana.w@cmu.ac.th
299 นางสาว รัตนา ศรีผัด (Ratana Sripad) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ ratana.pa@cmu.ac.th
300 นาง ลัดดา ไชยแก้ว (Ladda Chaikaew) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล ladda.chaikaew@cmu.ac.th
301 นาง วชิรภรณ์ สุวรรณมาโจ (Wachiraporn Suwanmajo) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ wachiraporn.s@cmu.ac.th
302 นางสาว วชิราภรณ์ กันทะวัง (Wachiraporn Kantawang) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักศึกษา wachiraporn.ka@cmu.ac.th
303 นางสาว วนิดา ต๊ะมา (Wanida Tama) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย wanida.tama@cmu.ac.th
304 นางสาว วนิดา ยิ่งคุณจัตุรัส (Vanida Yingkhunchaturat) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก vanida.ying@cmu.ac.th
305 นาย วรกร ไชยวรรณ (Worakon Chaiwan) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม worakon.c@cmu.ac.th
306 ผศ.ทพญ.ดร. วรกัญญา บูรณพัฒนา (Worakanya Buranaphatthana) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก worakanya.b@cmu.ac.th
307 อ.ทพญ.ดร. วรพร หอมเสียง (Woraporn Homsiang) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป woraporn.hom@cmu.ac.th
308 ผศ.ทพญ.ดร. วรรณกมล ปัญญารักษ์ (Wannakamon Panyarak) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล wannakamon.p@cmu.ac.th
309 นาง วรรณดี โยธกุลสิริ (Wandee Yotakulsiri) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ wandee.y@cmu.ac.th
310 ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช (Wannapa Chinadet) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก Wannapa.c@cmu.ac.th
311 นางสาว วรรณิกา เที่ยงจันตา (Wannika Taingchanta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย wannika.ta@cmu.ac.th
312 ผศ.ทพ.ดร. วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ (Warat Leelapornpisid) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ warat.leelapornpisid@cmu.ac.th
313 ผศ.ทพ. วริศ เผ่าเจริญ (Warit Powcharoen) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล warit.p@cmu.ac.th
314 ทพญ. วริศรา เมธารณรัตน์ (Warisara Metharonarat) โรงพยาบาลทันตกรรม warisara.metha@cmu.ac.th
315 ผศ.ทพญ.ดร. วริศรา ศิริมหาราช (Varisara Sirimaharaj) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก varisara.s@cmu.ac.th
316 อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร (Watcharaphong Ariyakriangkai) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ watcharaphong.a@cmu.ac.th
317 นางสาว วัชรีรัตน์ จารุภักดีกุล (Watchareerud Jarupakdeekul) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ watchareerud.j@cmu.ac.th
318 นางสาว วารุณี บุญนาค (warunee boonnak) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา warunee.b@cmu.ac.th
319 นาง วาสินี ปรีชา (wasinee preecha) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา wasinee.k@cmu.ac.th
320 ผศ.ทพญ. วิกันดา เขมาลีลากุล (Wikanda Khemaleelakul) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน wikanda.k@cmu.ac.th
321 นางสาว วิชิราภรณ์ สวยสม (Wichirapon Suysom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกผู้ป่วยความต้องการพิเศษ wichirapron.s@cmu.ac.th
322 นาย วิเชียร ม่อนคำดี (Vichian Monkumdee) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา vichian.m@cmu.ac.th
323 นาย วิทวัส เสนาบุตร (WITTAWAT SEANABUT) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ wittawat.s@cmu.ac.th
324 นางสาว วิภาวี อินตุ่น (Wiphavee Intoon) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา wiphavee.in@cmu.ac.th
325 นางสาว วิรินทร์รักษ์ ปัญจขันธ์ (Rachadaporn Palee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา wirinrak.p@cmu.ac.th
326 นางสาว วิลัญดา สมฤทธิ์ (Wilanda Somrit) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/เลขานุการผู้บริหาร wilanda.s@cmu.ac.th
327 นางสาว วิลาวัณย์ เลาว้าง (Wilawan Laowang) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/ประกันคุณภาพการศึกษา wilawan.l@cmu.ac.th
328 นางสาว วิลาวัลย์ รินคำ (Wilawan Rinkom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย Wilawan.ri@cmu.ac.th
329 นางสาว วิลาวัลย์ จำปาไหล (Wilawan Jumpalai) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ wilawan.j@cmu.ac.th
330 ผศ.ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์ (Wissanee Jia-mahasap) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ wissanee.j@cmu.ac.th
331 ผศ.ทพญ. วีรนุช ทองงาม (Weeranuch Thongngarm) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์ weeranuch.th@cmu.ac.th
332 นางสาว วีรวรรณ จอมนวล (Veerawan Jomnuan) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ veerawan.jom@cmu.ac.th
333 ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง (Weerapan Aunmeungtong) โรงพยาบาลทันตกรรม weerapan.a@cmu.ac.th
334 ผศ.ทพ. วุฒินันท์ จตุพศ (Vuttinun Chatupos) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล vuttinun.ch@cmu.ac.th
335 นางสาว แววตา ชวลิตสถาพร (Waewta Chawalitsataporn) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ Waewta.c@cmu.ac.th
336 นางสาว ศลิษา โชคสรรค์สร้าง (Salisa Choksansrang) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ salisa.c@cmu.ac.th
337 นางสาว ศศิวิมล วอดู (Sasiwimol Wodu) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล sasiwimol.wo@cmu.ac.th
338 นางสาว ศันสนีย์ ศรีคำก๋อง () สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี sansanee.sri@cmu.ac.th
339 นาย ศาสตรายุทธ ติคำ (Sattaryoot Tikam) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ sattaryoot.t@cmu.ac.th
340 นางสาว ศิริขวัญ สุต๋า (Sirikhwan Suta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย sirikhwan.s@cmu.ac.th
341 นางสาว ศิรินภา ยาวิชัย (Sirinapha Yawichai) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ sirinapha.ya@cmu.ac.th
342 อ.ทพญ. ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร (Sirinart Cheewakriengkrai) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ sirinart.chee@cmu.ac.th
343 นางสาว ศิริพร ปัญญา (Siriporn Punya) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล siriporn.punya@cmu.ac.th
344 นางสาว ศิริพร สุรินทร์ (Siriporn Surin) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ siriporn.sur@cmu.ac.th
345 นางสาว ศิริพร วังใจ (Siriporn Wangjai) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ siriporn.wa@cmu.ac.th
346 นางสาว ศิริพรรณ พะเดาะ (Siripan Phadox) ศูนย์ทันตกรรมบริการ Siripan.p@cmu.ac.th
347 นาย ศิวพงษ์ ทิพย์ศรี (Siwapong Tipsee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยซัพพลายและซักฟอก siwapong.t@cmu.ac.th
348 นาง ศิวพร ยารังกา (Siwaporn Yarangka) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ siwaporn.y@cmu.ac.th
349 นาง ศุกตา ขันสี (Sookta Khansri) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ sookta.khansri@cmu.ac.th
350 นาย ศุภกร โครงกาบ (Suphakon Krongkap) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม suphakon.k@cmu.ac.th
351 นาย ศุภศิลป์ ชมถิ่น (Supasin Chomtin) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ supasin.ch@cmu.ac.th
352 นางสาว ศุภิสรา ใหม่ปา (Suphisara Maipa) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา suphisara.maipa@cmu.ac.th
353 ผศ.ทพญ.ดร. สการัตห์ ณ ลำปาง (Sakarat Nalampang) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล sakarat.pramo@cmu.ac.th
354 นาง สดศรี กันทะอินทร์ (sodsri gunta-in) สำนักงานคณะ/งานห้องสมุด sodsri.gun@cmu.ac.th
355 นาย สมชาย แก้วหล้า (Somchai Keawla) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมจัดฟัน Somchai.ka@cmu.ac.th
356 นาย สมชาย ปิวรรณนา (Somchai Piwanna) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ somchai.piw@cmu.ac.th
357 นาย สมพงษ์ สุริยวรรณ (Somphong Suriyawon) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการภาควิชา somphong.su@cmu.ac.th
358 นาง สมพร เพียรอุตส่าห์ (Somporn pianudsa) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี somporn.pia@cmu.ac.th
359 นาย สมศักดิ์ บุตรสีทา (Somsak Bootsritha) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ somsak.b@cmu.ac.th
360 นาย สมศักดิ์ บุตรป่า (Somsak Butpa) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ somsak.butpa@cmu.ac.th
361 นพ.ทพ. สหธัช แก้วกำเนิด (Sahatut Kaewkumnert) โรงพยาบาลทันตกรรม sahatut.kae@cmu.ac.th
362 รศ.ทพญ. สั่งสม ประภายสาธก (Sangsom Prapayasatok) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล sangsom.prapaya@cmu.ac.th
363 นาย สัชฌกร พิทาคำ (Satchakorn Pitakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย satchakorn.pita@cmu.ac.th
364 ผศ.ทพญ.ดร. สาวิตรี วะสีนนท์ (Savitri Vaseenon) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ savitri.v@cmu.ac.th
365 ผศ.ทพ.ดร. สิทธิกร คุณวโรตม์ (Sitthikorn Kunawarote) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ sitthikorn.k@cmu.ac.th
366 ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ (Sitthichai Wanachantararak) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก sitthichai.w@cmu.ac.th
367 นางสาว สิรภัทร พงษ์ศิริเวทย์ (Siriphat Pongsiriwet) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก siraphat.pong@cmu.ac.th
368 นาง สิรศรี สุนทรโชติ (Sirasee Soonthornchoti) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย sirinya.s@cmu.ac.th
369 นางสาว สิรินภา หาญมงคล (Sirinapha Hanmongkhon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย sirinapha.h@cmu.ac.th
370 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพญ.ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร (Siriporn Chattipakorn) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก siriporn.c@cmu.ac.th
371 นาย สุกฤษฏิ์พล กิติคุณธนภัทร์ (Sukritphon Kitikhunthanaphat) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ sukritphon.k@cmu.ac.th
372 ทพ. สุขชัย มะโนวรรณ (Sookchai Manowan) โรงพยาบาลทันตกรรม sookchai.m@cmu.ac.th
373 นาย สุขพาณิชย์ หรรษาธารา (Sukphanich Hansathara) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ sukphanich.h@cmu.ac.th
374 นาง สุจิตรา โชติรวี (Sujitra Choteravee) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา sujitra.choteravee@cmu.ac.th
375 นาย สุชาติ กาทู (Suchart Gartoo) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล suchart.gartoo@cmu.ac.th
376 นางสาว สุดารัตน์ ประไพเพชร (Sudarat Prapaiphet) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ sudarat.pr@cmu.ac.th
377 นาย สุทธิพงษ์ คงศรี (Sutthiphong Kongari) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ sutthiphong.kongsri@cmu.ac.th
378 นางสาว สุทิลา ลักษณลาภ (Suthila Laksanalap) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ suthila.la@cmu.ac.th
379 นาง สุธีรา เครือศิริกุล (Suteera Kruasirikul) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก suteera.m@cmu.ac.th
380 นาย สุนทร นาคศรี (Soonthorn Naksri) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา soonthorn.n@cmu.ac.th
381 นาย สุนทร สุภาวงศ์ (Soontorn Supawong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล soontorn.supawong@cmu.ac.th
382 นาง สุนีย์ มูลตา (Sunee Moonta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ sunee.m@cmu.ac.th
383 ผศ.ทพญ. สุพัตรา แสงอินทร์ (Supatra Sang-In) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา supatra.sa@cmu.ac.th
384 อ.ทพญ. สุพิชญา เตชาชาญ (Supitchaya Techachan) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ supitchaya.tec@cmu.ac.th
385 ผศ.ทพญ. สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน (Supassara Sirabanchongkran) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน supassara.siraban@cmu.ac.th
386 นางสาว สุภาพรรณ กันยาติ๊บ (Sapapan Kanyatib) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ supapan.kanya@cmu.ac.th
387 ศ.คลินิก ทพญ.ดร. สุมนา จิตติเดชารักษ์ (Sumana Jittidecharaks) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ sumana.j@cmu.ac.th
388 นาง สุรณีย์ บุญประทุม (Suranee Boonpratoom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา suranee.boon@cmu.ac.th
389 รศ.ทพ. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ (Surawut Pongsiriwet) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก surawut.pongsiriwet@cmu.ac.th
390 นาย สุรศักดิ์ จันทร์เพ็ญ (Surasak Janphen) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ surasak.jan@cmu.ac.th
391 อ.ทพ. สุวัฒน์ ตันยะ (Suwat Tanya) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป suwat.t@cmu.ac.th
392 นางสาว สุวิตรา สุวรรณรัตน์ (Suwittra Suwannarat) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกรวมบัณฑิตศึกษา suwittra.su@cmu.ac.th
393 นางสาว สุวิมล ไชย์มูล (Suwimol Chaimoon) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา suwimon.chaimoon@cmu.ac.th
394 นาง เสาวณีย์ จันทาดนัย (Saowanee Chanthadanai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม saowanee.b@cmu.ac.th
395 นาง โสดา สมาเกตุ (Soda Samagate) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี soda.s@cmu.ac.th
396 นางสาว หทัยภัทร เผ่าเจริญ (Hathaipat Powcharoen) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย hathaipat.p@cmu.ac.th
397 นางสาว หนึ่งฤทัย มัลลิกาหอมหวน (Nuengruethai Malikahomhuan) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง Nuengruethai.m@cmu.ac.th
398 นาย เหมราช ชูรินทร์ () สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม hemmarat.chu@cmu.ac.th
399 นาย อดุลย์ โปธาปั๋น (Adul Pothapun) สำนักงานคณะ/งานห้องสมุด adul.p@cmu.ac.th
400 ผศ.ทพ. อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (Atisak Chuengpattanawadee) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน atisak.ch@cmu.ac.th
401 นาย อธิวัฒน์ มะจิณะ (Athiwat Majina) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ athiwat.m@cmu.ac.th
402 นาย อนิรุต ผัดเป้า (Anirut Padpao) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ anirut.p@cmu.ac.th
403 นาย อนุพันธ์ ศรีผัด (Anupan Sripat) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกปริทันตวิทยา anupan.s@cmu.ac.th
404 อ.ทพ.ดร. อภิชัย ยาวิราช (Apichai Yavirach) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ apichai.y@cmu.ac.th
405 นางสาว อภิญญา ชัยวงค์ (Apinya Chaiwong) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ Apinya.chaiwong@cmu.ac.th
406 นางสาว อภิสรา สมานพงศ์พันธุ์ (Apisara Samanpongphun) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/พัสดุ apisara.saman@cmu.ac.th
407 ผศ.ทพญ. อรนิดา วัฒนรัตน์ (Onnida Wattanarat) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก/สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก onnida.wattanarat@cmu.ac.th
408 นางสาว อรปรียา ฉลอม (Onpreeya Chalom) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก onpreeya.ch@cmu.ac.th
409 นางสาว อรพรรณ ธรรมมา (Aurapan Thamma) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ aurapan.th@cmu.ac.th
410 นางสาว อรพินท์ ถิ่นคง (Orapin Tinkong) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรมและคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล orapin.tinkong@cmu.ac.th
411 นาย อรรถพันธ์ หาญสุข (Atthapun Hansuk) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง atthapun.h@cmu.ac.th
412 นาย อรรถวุฒิ แสงบุญ (Attawut Seangboon) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ และยานพาหนะ attawut.s@cmu.ac.th
413 นางสาว อรุณรัตน์ นาขาม (Aroonnat Nakam) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/หน่วยทันตกรรมพระราชทาน aroonnat.n@cmu.ac.th
414 นางสาว อลิสรา ประเสริฐลาภ (Alisara Prasertlap) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา alisara.pr@cmu.ac.th
415 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพ.ดร. อะนัฆ เอี่ยมอรุณ (Anak Iamaroon) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก anak.ia@cmu.ac.th
416 นางสาว อังสุมาลี พรหมทา (Angsumalee Promta) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล angsumalee.p@cmu.ac.th
417 นางสาว อัจฉรา ปัญญา (Achara Punya) สำนักงานคณะ/งานการเงิน การคลังและพัสดุ/การเงิน และบัญชี achara.punya@cmu.ac.th
418 นาง อัมพรรณ จุปะมัดถา () โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมบูรณะ amphan.chu@cmu.ac.th
419 นาง อัมภรณ์ ชาติแสนปิง (Aumporn Chatsanping) สำนักงานคณะ/งานบริหารทั่วไป/ธุรการและบริหารงานบุคคล aumporn.c@cmu.ac.th
420 นางสาว อาจารี พุ่มโอกาส (Arjaree Phumopas) ศูนย์ทันตกรรมบริการ/คลินิกทันตกรรมพิเศษ arjaree.p@cmu.ac.th
421 ผศ.ทพ. อาณัติ เดวี (Anat Dewi) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ anat.dewi@cmu.ac.th
422 ผศ.ทพ. อานนท์ จารุอัคระ (Arnon Charuakkra) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก/สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล arnon.c@cmu.ac.th
423 ว่าที่ ร.ต. อานนท์ ไชยซาววงค์ (Arnon Chaisaowong) สำนักงานคณะ/งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา arnon.chai@cmu.ac.th
424 นาง อารีรัตน์ ละออ (Areerat La-all) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก areerat.la-all@cmu.ac.th
425 ผศ.ทพญ.ดร. อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ (Areerat Nirunsittirat) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน areerat.n@cmu.ac.th
426 นางสาว อารีรัตน์ ไชยวงศ์ (Areerat Chaiwong) สำนักงานคณะ/งานห้องสมุด areerat.c@cmu.ac.th
427 นาย อุกฤษฎ เจริญใจ (Aukrit Chalernjai) โรงพยาบาลทันตกรรม/งานบริการผู้ป่วย/คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก aukrit.cha@cmu.ac.th
428 นางสาว อุไรวรรณ แดงจิระ (Uraiwan Daengchira) สำนักงานคณะ/งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี uraiwan.d@cmu.ac.th
429 อ.ทพ.ดร. เอธัส อำพนนวรัตน์ (Aetas Amponnawarat) ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป aetas.a@cmu.ac.th