ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry” ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส

  • September 12, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry” ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

และขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ Esthetic Dentistry, Implantology, Integrated Biology หรือ Digital Dentistry เข้าพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tgdentalcongress.com/PaperPosterSubmis... ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางทันตกรรม “เชียงใหม่ทันตแพทยสาร (Chiang Mai Dental Journal)” พร้อมนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้นิพนธ์แรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมฯ โดยยกเว้นค่าลงทะเบีย

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://www.tgdentalcongress.com/ หรือโทรศัพท์ 02 287 2886, 08 5094 8822 (สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย)