ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ

  • August 16, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ

ในหัวข้อเรื่อง “ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนียมไดออกไซด์เซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม่ (Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to a Newly Developed Zirconium Dioxide Ceramic)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ zoom

Topic: สอบปกป้องวิทยานิพนธ์

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 957 0333 6711

Passcode: 23082020