พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • วิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนและสังคม
  • ให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
  • ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
  • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่นล้านนา รวมถึงอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ปี 2559-2569

สถาบันแห่งศาสตร์และวิทยาการชั้นสูงทางทันตกรรมเพื่อสังคม
Institute of Advanced Dental Sciences for Society