ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : "DENTISTRY Library Class" สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางทันตแพทยศาสตร์ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNoteX9 และการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562

  • February 28, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : "DENTISTRY Library Class" สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางทันตแพทยศาสตร์ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNoteX9 และการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562

สามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://goo.gl/forms/KyXPHDoRcMrFNIks1

--------------------------------------------------------
สามารถเข้าอบรมได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
--------------------------------------------------------
หากไม่สามารถเข้าอบรมตามเวลาที่จัดไว้สามารถขอนัดหมายอบรมเพิ่มเติมได้ค่ะ


แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม
https://goo.gl/forms/AkvR8MOGi7ymKLID2