ขอแสดงความยินดี อ.ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล

3 พฤษภาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

นิสิตเก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านคุณูปการต่อสถาบันและสังคม