หัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

รองศาสตราจารย์ ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.วริศรา ศิริมหาราช
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.สาครรัตน์ คงขุนเทียน
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาปริทันตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ทัดจันทร์ ครองบารมี
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วีรนุช ทองงาม
หัวหน้าสาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
หัวหน้าภาควิชา

สาขาทันตกรรมรากเทียม

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
ประธานหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ