หัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

รองศาสตราจารย์ ทพ. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัทนินทร์ มนตรีขจร
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วีรนุช ทองงาม
รองหัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ทัดจันทร์ ครองบารมี
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ
รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วริศ เผ่าเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
ประธานหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ