ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวนฤภร วินัยโกศล
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

อาจารย์

นางสาวชนัดดา รัตนกรพันธ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาจารย์

นางสาวณัฐณิชา เกตุชัยโกศล
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

อาจารย์

นายปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นางสาวแพนนภา ยาสาร
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายกรกฎ อาวรณ์
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป