ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวกาญจนาพร ชัยเทพ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายกฤษฎา มาปลิว
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวทัชชภร อักษรทิพย์
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวอังสุมาลี พรหมทา
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายพงษ์สิริ อมรอรุณโรจน์
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวภัทราวดี ไชยาคำ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวปวิชญา สุขสง
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวปรียานุช ผดุงผกามาศ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม