ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวพิทยาภรณ์ แสนสนิท
งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นักการเงินและบัญชี

นางสาวพิมญาดา พิทาคำ
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นางจารุพร พินิจวงษ์
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสุธีรา เครือศิริกุล
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นายณรงค์ศักดิ์ นุชทิพย์
งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวอลิษา มหาเพชรไพบูลย์
งานห้องสมุด

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายศรศิลป์ โต่นวุธ
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวณัฎชนันท์ สุวงษา
งานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นายต่อตระกูล พนาบุญเจริญ
งานบริการผู้ป่วย

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)