ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นางปิมปา เฟร์แกล
งานบริการผู้ป่วย

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสาวศิริพรรณ พะเดาะ
งานบริการผู้ป่วย

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสาวอนุธิดา ฝั้นสาย
ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

อาจารย์

นายจิรายุทธ์ ชัยเจริญ
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวกุลยา หิรัญวิทยากุล
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม