ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นายณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ
โรงพยาบาลทันตกรรม

ทันตแพทย์

นายสมชาย แก้วหล้า
งานบริการผู้ป่วย

พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นางสาวณัฐกฤตา ตุงคะรัตน์
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

อาจารย์

นายปัญญดา อินทพิบูลย์
คลินิกทันตกรรมมีโชค

ทันตแพทย์

นางสาวลัลชิดา จินดาภัทรธน
คลินิกทันตกรรมมีโชค

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวพจนาสิณี กรสังข์
คลินิกทันตกรรมมีโชค

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายจิรัชภัทร ชมภูถี
งานบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวณัชณีย์ มอญตา
คลินิกทันตกรรมมีโชค

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวศิริพรรณ พะเดาะ
คลินิกทันตกรรมมีโชค

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวจิราภรณ์ รัตนปัญญา
คลินิกทันตกรรมมีโชค

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางปิมปา เฟร์แกล
คลินิกทันตกรรมมีโชค

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม