ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นายจิระศักดิ์ กำเพ็ญ
งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤษฎา มาปลิว
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นางสาวชริณธรณ์ หล้าสราช
งานบริการผู้ป่วย

พยาบาล