ข่าวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอน

ตารางคลินิก

ตารางสอบ

เอกสาร/แบบฟอร์ม

รายชื่อนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.25ประกาศ

คำสั่ง

งานสวัสดิการ

คู่มือปฐมนิเทศ

ลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6

มคอ.

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทันตกรรม (ศปท.)

ติดต่อ/สอบถาม งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

งานทะเบียนปริญญาตรี 053-944427, 053-944476

งานหลักสูตร/การเรียนการสอน 053-944420, 053-944421

งานทะเบียนปริญญาตรี 053-944477

FB : งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.