ขอเชิญชวนร่วมรับชม facebook live ขยายความจากหนังสือ “นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก” วิทยากรโดย รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.64 เวลา 14.00-16.00 น.

  • January 25, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนร่วมรับชม facebook live ขยายความจากหนังสือ “นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก” วิทยากรโดย รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.64 เวลา 14.00-16.00 น.