No Gift Policy 2567

26 มีนาคม 2567

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี (No Gift Policy)

ไฟล์แนบ