ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม Zoom & Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1

  • March 18, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม Zoom & Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าร่วมการสาธิตโปรดเตรียม Ipad หรือ Notebook มาด้วยและขอความกรุณาดาวน์โหลด Microsoft Teams มาให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมใช้งาน