ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ โดย ทพ.ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ อาคาร 7 ชั้น 2​

  • August 20, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “การรอดชีวิตของวัสดุเรซินคอมโพสิตภายหลังการรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตด้วยแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของวัสดุในฟันแท้อายุน้อย : การศึกษาย้อนหลัง Survival of Resin Composite Restorations after Vital Pulp Therapy with Calcium Silicate Cements and Factors Associated with their Failure in Young Permanent Teeth : A Retrospective Study” โดย ทพ.ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ อาคาร 7 ชั้น 2