ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive” วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จ.เชียงใหม่

  • June 21, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จ.เชียงใหม

โดยได้ขยายเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive” ในอัตราพิเศษ เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...