กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

  • June 2, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2566 (ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/tJKzc

สำหรับบุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริหารงานวิจัยฯ

น.ส.กรองกาญจน์ ใจคำปัน (ผู้ประสานงาน)

โทร 053-944-421