ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนายสรวิศ คูผาสุข นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ ในหัวข้อเรื่อง “ผลของเรซินคอมโพสิตชนิดปลดปล่อยไอออนต่อการต้านฟันผุในเคลือบฟัน

  • August 16, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนายสรวิศ คูผาสุข นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ ในหัวข้อเรื่อง “ผลของเรซินคอมโพสิตชนิดปลดปล่อยไอออนต่อการต้านฟันผุในเคลือบฟัน (Evaluation of Caries Inhibition by Ion-releasing Resin Composite in Adjacent Enamel)"

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. ผ่านระบบ zoom
Topic: สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ นายสรวิศ คูผาสุข
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 275 201 8287