ผู้สนใจเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

การรับเข้า

หลักสูตร และแผนการศึกษา

การจัดการศึกษา

การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มีกำหนดระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี
 • ชั้นปีที่ 1 ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและวิชาเลือกตามความถนัด
 • ชั้นปีที่ 2 - 3 ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพื้นฐานทางวิชาชีพทันตแพทย์
 • ชั้นปีที่ 4 - 6 ศึกษาวิชาชีพและฝึกทักษะ โดยปฏิบัติงานการให้รักษาทางทันตกรรมประเภทต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ป่วยในคลินิกต่าง ๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานที่อื่น ๆ ภายนอกคณะ การทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยก่อนการสำเร็จการศึกษา

ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีหัวใจของความเป็น มนุษย์ ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ดีในวิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้อง รู้จักเรียนรู้ และปรับปรุงตนเองให้รู้เท่าทันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลก คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ ต่อไปนี้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ตระหนัก และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่ดีสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีความรู้ทั่วไปด้านต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
 • มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 • ให้การรักษาผู้ป่วยและทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความ เคารพต่อความแตกต่างหลากหลายของชีวิตและวัฒนธรรม
 • สามารถสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย และบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
 • สามารถศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ทำวิจัยพื้นฐานรวมถึงการประยุกต์ใช้ ความรู้ต่างๆ ภายใต้หลักการ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ และพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง ปรับปรุงตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลก
 • ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

สถิตินักศึกษา