ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

  • November 9, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

โดยมีศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 47 ท่าน ผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ รวมถึงคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลายด้านด้วยกัน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผศ.ทพญ.มิ่งขวัญ ม่วงมณี - รหัส 107409

2. ทพ.สมบูรณ์ อินทรีย์สังวร - รหัส 117417

3. ทพ.มงคล ปลื้มจิตรชม - รหัส 127410

4. ทพ.วินัย ธรรมสากัจฉา - รหัส 147416

5. พลตรีหญิง ทพญ.นิ่มนวล ศักดิ์ศิริศิลป์ - รหัส 147418

6. ทพ.สุทธิทธิ์ วัณณสุทธางกูร - รหัส 147432

7. ทพญ.อรศรี เรืองจักรเพ็ชร - รหัส 157414

8. ผศ.ทพญ.ดร.สุมิตรา พงษ์ศิริ - รหัส 157428

9. ทพญ.สุมาลี อรุณรัตนดิลก - รหัส 167430

10. ทพ.สุมิตร รัตนเกษตรสิน - รหัส 167431

11. ทพ.สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ - รหัส 167432

12. ทพ.เชาวลิต วโนทยาโรจน์ - รหัส 177412

13. รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร - รหัส 177423

14. ทพ.วสันต์ ศรียุทธไกร - รหัส 177427

15. ทพ.ช่อฉัตร เส็งพานิช - รหัส 197404

16. รศ.ทพญ.ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์ - รหัส 2009005

17. ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม - รหัส 2009045

18. ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล - รหัส 2109045

19. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ - รหัส 2209022

20. ทพ.มานิต ประกอบกิจ - รหัส 2209027

21. ศ.ทพญ.ดร.อาภา จันทร์เทวี - รหัส 2209058

22. ทพญ.นิรมล ลีลาอดิศร - รหัส 2309021

23. ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ - รหัส 2309032

24. ผศ.ทพญ.ดร.ศศิธร ไชยประสิทธิ์ - รหัส 2409025

25. ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์ - รหัส 2409064

26. ทพญ.พรระวี ภู่เจริญ - รหัส 2509012

27. ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ - รหัส 2509031

28. ทพ.ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช - รหัส 2509043

29. ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ - รหัส 2609003

30. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี - รหัส 2609027

31. ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล - รหัส 2609033

32. ทพญ.มาลี วันทนาศิริ - รหัส 2609056

33. ทพ.กฤตพล พรพิบูลย์ - รหัส 2809002

34. ทพญ.ศรัญญา จิรธนานันท์ - รหัส 2809062

35. รศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม - รหัส 2809082

36. ทพญ.เมธ์ ชวนคุณากร - รหัส 3009040

37. ทพ.คณิต อติสุธาโภชน์ - รหัส 3109006

38. ทพ.พีระยุทธ์ เตโชฬาร - รหัส 3109036

39. ทพญ.ญาศิณี แสงเจริญ - รหัส 3209012

40. ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล - รหัส 3209034

41. รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์ - รหัส 3309082

42. ทพ.อนุชิต พิชผล - รหัส 3309097

43. ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง - รหัส 3409065

44. ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช - รหัส 3609005

45. ทพญ.โสธิดา สาระพันธุ์ - รหัส 3609081

46. ทพ.ฉัตรชัย มาแก้ว - รหัส 3809017

47. อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย - รหัส 3909037