close

 
   กรกฎาคม  2558
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


ประกาศ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแล้วนำส่งให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-944477 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

คำแนะนำการปฏิบัติงานในคลินิกทันตรังสีสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และศิษย์เก่าทุกท่าน เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2558

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

Download คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

 

ชื่อ-สกุล : นางสาววิชิราภรณ์ สวยสม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 07 กรกฎาคม 2558
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนนิกานต์ ศรีมูล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 07 กรกฎาคม 2558
ชื่อ-สกุล : นายมานพ ดอกไม้
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 07 กรกฎาคม 2558
ชื่อ-สกุล : นายอุกฤษฎ เจริญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 16 กรกฎาคม 2558

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next