ตุลาคม  2558
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ขอเชิญชวนนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การนำเสนอข้อมูลการศึกษาดูงานด้านทันตกรรมระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

Download คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปริทันต์สัญจร "From Basic to Innovations" ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 3rd Thai-German Congress "Multi-disciplinary Treatment in the Modern World of Implant Dentistry" ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Update Technology in Endodontics and Restorative Dentistry วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next