มกราคม  2558
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

กำหนดการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Download คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ไปศึกษาวิชาทันตแพทย์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2558

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

 

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ข่าวใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาวปรีณา โชติจำลอง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 05 มกราคม 2558

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next