ธันวาคม  2557
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 2) ข่าวใหม่

ประกาศคณะกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ไปศึกษาวิชาทันตแพทย์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2558 ข่าวใหม่

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1 ก่อนกำหนดการเปิดรับสมัครตามรอบปกติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ข่าวใหม่

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการ CBCT วันที่ 1 สิงหาคม 2557


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

 

ชื่อ-สกุล : นายกานต์ชนิต พรมไชย
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นายสมโภช ปินตาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นายปฐมพงษ์ ฟูใจ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาวรสจนา สุกิตติกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : คลินิกทันตกรรมพิเศษ
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลทิพย์ สุจริตวณิช
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาววิชุดา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาศ ปฏิมูล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2557

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next