เมษายน  2557
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช ในโอกาสได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการคัดเลือกผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์เข้าโครงการฝึกอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน

ประกาศคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557

ช่องทางการรับนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

 

ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ชื่อ-สกุล : นางสาวภักจิรา คำทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 17 มีนาคม 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณกมล ปัญญารักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
บรรจุ : 01 เมษายน 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพินดา กัณทะพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
บรรจุ : 01 เมษายน 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาวลดา ลิขสิทธิพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
บรรจุ : 01 เมษายน 2557
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
บรรจุ : 01 เมษายน 2557
ชื่อ-สกุล : นายธีรัช สว่างปัญญางกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
บรรจุ : 01 เมษายน 2557
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจนจิรา ปันอ้าย
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 เมษายน 2557

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Next