close

 
   กุมภาพันธ์  2559
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาบูรณะ ปีการศึกษา 2559 ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 2559 ข่าวใหม่

เกณฑ์การประเมินในแต่ละขั้นตอน วิชา Endodontics 491

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ไปศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (Digital X-ray จำนวน 5 ชุด) ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการจัดจ้างปรับปรุงฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์)

 

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก)

ประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์

ประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา)

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางสาวภาริณีย์ งามเมือง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2558
ชื่อ-สกุล : นายอนุพันธ์ ศรีผัด
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ธันวาคม 2558
ชื่อ-สกุล : นายวรณัฐ สุขแสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 04 มกราคม 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวน้ำทิพย์ ขันตี
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : คลินิกทันตกรรมพิเศษ
บรรจุ : 04 มกราคม 2559
ชื่อ-สกุล : นายอนุชา ปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 04 มกราคม 2559
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิพงษ์ คงศรี
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 04 มกราคม 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิทยาภรณ์ แสนสนิท
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
บรรจุ : 18 มกราคม 2559
ชื่อ-สกุล : นายจิระศักดิ์ กำเพ็ญ
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 01 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัทรา สารขาว
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 กุมภาพันธ์ 2559

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next