ผศ.ทพญ. วีรนุช ทองงาม (Weeranuch Thongngarm)
ผศ.ทพญ. วีรนุช ทองงาม
Weeranuch Thongngarm weeranuch.th@cmu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพญ. วีรนุช ทองงาม

Weeranuch Thongngarm

ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
 • 2565 หัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
 • 2565 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
 • 2564 รองหัวหน้าภาค ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
 • อนุมัติบัตร, ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตแพทยสภา, 2560
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ทันตกรรมประดิษฐ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
1. ปานไพลิน แสงอุทัย, Thanapat Sastraruji, เทพรัตน์ เขมาลีลากุล, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, วีรนุช ทองงาม, ความแข็งแรงยึดเฉือนของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ภายหลังการกำจัดยูจีนอลตกค้าง บนผิวเนื้อฟันด้วยซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ไม่มียูจีนอล: , 2021
2. สุภัชชา จรัสตระกูล, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, Effect of Universal Ddhesive on Shear Bond Strength Between Resin Cement and Base Metal Alloy: , 2020
3. Khemaleelakul,T., Kanjantra,P., Sirimongkolwattana,S., Thong-Ngarm,W., Mamanee,T., Sirikulrat,N., Comparative three-point bending flexural test of dental ceramics using standard and self-adjustable specimen support fixtures: Materials Transactions, 2020
4. สุภัชชา จรัสตระกูล, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม, Thanapat Sastraruji, ผลของสารยึดยูนิเวอร์แซลต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะผสมพื้นฐาน: , 2020
5. วีรนุช ทองงาม, ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร, ผลของยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟและการทำเทอร์โมไซคลิงต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของการซ่อมแซมวัสดุเรซินคอมโพสิต: , 2019
6. ศิวพร ศุภประภาวณิชย์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม, ผลของสารกระตุ้นปฏิกิริยาที่ปราศจากแสงในเรซินซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์: , 2017
7. วีรนุช ทองงาม, ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร, การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างวัสดุบูรณะลิเธียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิก และเรซินซีเมนต์สามชนิด: , 2015
8. ศิวพร ศุภประภาวณิชย์, วีรนุช ทองงาม, ผลของการใช้สารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาบ่มตัวสองแบบร่วมกับสารยึดติดต่อค่ากำลังแรงยึดเฉือน ของเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟัน: , 2014
9. มาศพงศ์ วงศ์เพชรชารัต, สุธิดา ตันศิริรุ่งเรือง, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม, ผลของสีของชิ้นงานบูรณะเรซินคอมโพสิตโดยอ้อมต่อความแข็งระดับจุลภาคระยะต้นของเรซินซีเมนต์: , 2014
10. ศิวพร ศุภประภาวณิชย์, วีรนุช ทองงาม, The effect of dual-cured activator with adhesive on shear bond strength of resin cement and dentin: , 2014
11. กรชวัล ตันติตระการวัฒนา, กรวิสา ทาสิงห์คำ, วีรนุช ทองงาม, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, Shear Bond Strength between a New Self-adhesive Resin Cement to Human Dentin: , 2012
12. กรชวัล ตันติตระการวัฒนา, กรวิสา ทาสิงห์คา, วีรนุช ทองงาม, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, กาลังแรงยึดเฉือนของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ชนิดใหม่กับเนื้อฟันมนุษย์: , 2012
13. วีรนุช ทองงาม, อิศราวัลย์ บุญศิริ, ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล, ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการบูรณะฟันด้วยแกนเดือยฟันร่วมกับครอบฟัน: , 2011
14. อิศราวัลย์ บุญศิริ, วีรนุช ทองงาม, Fracture resistance of non-circular root canal teeth restored with different fiber-reinforced composite post systems: , 2011
15. วีรนุช ทองงาม, อิศลาวัลย์ บุญศิริ, ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน: , 2011
16. วีรนุช ทองงาม, วัสดุบันทึกรอยสบฟันสำหรับงานครอบและสะพานฟัน: , 2008