อ.ทพ. นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ (Nopawong Luevitoonvechakij)
อ.ทพ. นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
Nopawong Luevitoonvechakij nopawong.l@cmu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ทพ. นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ

Nopawong Luevitoonvechakij

ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, วัสดุศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
1. ปานไพลิน แสงอุทัย, Thanapat Sastraruji, เทพรัตน์ เขมาลีลากุล, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, วีรนุช ทองงาม, ความแข็งแรงยึดเฉือนของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ภายหลังการกำจัดยูจีนอลตกค้าง บนผิวเนื้อฟันด้วยซีเมนต์ชนิดซิงก์ออกไซด์ไม่มียูจีนอล: , 2021
2. ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to Hydroxyapatite Ceramic Doped with Calcium Zirconate: , 2018
3. พนัสยา จตุรานนท์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, แรงยึดเกาะระหว่างเรซินซีเมนต์กับเดนทีนในคลองรากฟัน: , 2009
4. ฉัตรโชติ ทิตาราม, สิทธิเดช มหาสาวังกุล, กฤษฏา ลังกา, ชำนาญ ตรีณรงค์, ทวีโภค อังควนิช, เทอด เทศประทีป, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, ปฐวี คงขุนเทียน, ปดิวรัดา โล่ห์สุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, เทพรัตน์ เขมาลีลากุล, แสงอุษา เขามาลีลากุล, Root Canal Treatment in Infected Thai Elephant Tusk : A Case Report: , 2001