อ.ทพญ. ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล (TANIDA KORJAROENRATTANAKUL)
อ.ทพญ. ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล
TANIDA KORJAROENRATTANAKUL tanida.k@cmu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ทพญ. ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล

TANIDA KORJAROENRATTANAKUL

ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ทันตกรรมบูรณะ
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2565