อ.ทพญ. นฤภร วินัยโกศล (Naruephorn Vinaikosol)
อ.ทพญ. นฤภร วินัยโกศล
Naruephorn Vinaikosol naruephorn.v@cmu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ทพญ. นฤภร วินัยโกศล

Naruephorn Vinaikosol

ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
1. ญาดา เยห์, อาณัติ เดวี, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, นฤภร วินัยโกศล, Management of Cracked Tooth with Deep Cracks and Periodontal Defect: A 1-year Follow-up: , 2020