ผศ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี (Teerapong Mamanee)
ผศ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี
Teerapong Mamanee teerapong.m@cmu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี

Teerapong Mamanee

ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
  • 2566 รองหัวหน้าภาค ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
  • 2566 หัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
  • Doctor of Philosophy in Dental Science, Cariology and Operative Dentistry
    Tokyo Medical and Dental University, 2558
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
1. Kraipok,A., Mamanee,T., Ruangsuriya,J., Nawarat,P., Leenakul,W., Phase Formation, Mechanical Strength, and Bioactive Properties of Lithium Disilicate Glass–Ceramics with Different Al2O3 Contents: Materials, 2022
2. Kraipok,A., Mamanee,T., Ruangsuriya,J., Leenakul,W., Investigation of phase formation and mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramic doped CeO2: Journal of Non-Crystalline Solids, 2021
3. Khemaleelakul,T., Kanjantra,P., Sirimongkolwattana,S., Thong-Ngarm,W., Mamanee,T., Sirikulrat,N., Comparative three-point bending flexural test of dental ceramics using standard and self-adjustable specimen support fixtures: Materials Transactions, 2020
4. Prasansuttiporn,T., Thanatvarakorn,O., Mamanee,T., Hosaka,K., Tagami,J., Foxton,R.M., Nakajima,M., Effect of antioxidant/reducing agents on the initial and long-term bonding performance of a self-etch adhesive to caries-affected dentin with and without smear layer-deproteinizing: International Journal of Adhesion and Adhesives, 2020
5. Alqarni,D., Nakajima,M., Hosaka,K., Ide,K., Nagano,D., Wada,T., Ikeda,M., Mamanee,T., Thanatvarakorn,O., Prasansuttiporn,T., Foxton,R., Tagami,J., The repair bond strength to resin matrix in cured resin composites after water aging: Dental Materials Journal, 2019
6. ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to Hydroxyapatite Ceramic Doped with Calcium Zirconate: , 2018
7. ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, Effect of 10-MDP-containing Primers and Adhesives on the Micro-shear Bond Strength Between Self-adhesive Resin Cement and Zirconia: , 2018
8. Noda,Y., Nakajima,M., Takahashi,M., Mamanee,T., Hosaka,K., Takagaki,T., Ikeda,M., Foxton,R.M., Tagami,J., The effect of five kinds of surface treatment agents on the bond strength to various ceramics with thermocycle aging: Dental Materials Journal, 2017
9. ธีระพงษ์ ม้ามณี, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน, ธารินทร์ เพียงสุข, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อการยึดด้วยเรซินซีเมนต์: , 2017
10. พิมพรรณ์ สัทธาชัย, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ธีระพงษ์ ม้ามณี, สารยึดติดระบบใหม่และเรซินซีเมนต์: , 2015